Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

W ramach naboru Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (nr RPDS.03.04.03-IZ.00-02-255/17)  przeprowadzono ocenę merytoryczną projektów. Dziś ogłoszono jej wyniki. Wszystkie dwa złożone projekty zostały zakwalifikowane do oceny zgodności ze strategią ZIT AJ. Wcześniej przeszły oceny formalną. Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla … Czytaj dalej Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ