Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

W ramach naboru Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (nr RPDS.03.04.03-IZ.00-02-255/17)  przeprowadzono ocenę merytoryczną projektów.

Dziś ogłoszono jej wyniki. Wszystkie dwa złożone projekty zostały zakwalifikowane do oceny zgodności ze strategią ZIT AJ. Wcześniej przeszły oceny formalną.

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla tego działania:

  • Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
  • Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
  • Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.

Projekt Gminy Miejskiej Złotoryja pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi” otrzymał 25 pkt. Opiewa na kwotę 2 694 345,36 zł, z czego 2 290 193,56 zł miałoby wynieść dofinansowanie.

Wniosek „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”, którego wnioskodawcą jest Miasto Jelenia Góra uzyskał 31 punktów. Całkowita jego wartość wynosi 29 826 237,33 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 23 996 403,89 zł.

W praktyce na cały konkurs przeznaczona jest kwota o ok. 15 tys. zł większa niż sama wartość dofinansowania, o które ubiega się Miasto Jelenia Góra. Szansą dla Złotoryi byłby spadek wartości złotówki, jednak aby obydwa projekty dostały dokładnie taką kwotę, o którą wnioskują miasta średni kurs euro musiałby wynieść aż 4,57 zł, co raczej jest niemożliwe.

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 5 750 000 EUR, tj. 24 012 000 PLN (alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2017 r., 1 euro = 4,1760 PLN). Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania. – czytamy w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. zarządzanie ZIT powierzone zostało Miastu Jelenia Góra.

Komentarze

komentarze