Od 7 lipca „picie pod chmurką” nad Zalewem oraz przy Aurelii legalne

22 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ogłoszona została uchwała w sprawie ustalenia na terenie miasta Złotoryja maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Jej vacatio legis to dwa tygodnie. Oznacza to, że od 7 lipca wejdzie w życie.

Czytaj dalej Od 7 lipca „picie pod chmurką” nad Zalewem oraz przy Aurelii legalne

Miasto usprawni procedurę przydziału mieszkań do remontu

Miasto zamierza przyśpieszyć oraz usprawnić procedurę przyznawania mieszkań do remontu. Lokale będą oferowane wszystkim osobom z listy bez wyjątku w tym samym czasie. Każdy z oczekujących z listy (mieszkań do remontu) będzie mógł wybrać jedno mieszkanie. O tym, której z osób zostanie przydzielony lokal, zdecyduje najwyższa pozycja na liście oczekujących na przydział lokalu do remontu. Ratusz przygotował już stosowny projekt uchwały.

Czytaj dalej Miasto usprawni procedurę przydziału mieszkań do remontu

Czy w Złotoryi istnieją osiedla?

Gminy mają prawo tworzyć sołectwa (tylko na terenach wiejskich), osiedla oraz dzielnice. Decyzje w nich podejmują albo wszyscy mieszkańcy danego obszaru gminy albo ich przedstawiciele wybrani w specjalnie zorganizowanych wyborach. „Osiedle Kopacz” czy „Osiedle Nad Zalewem” to nie określenia języka potocznego. U progu tworzenia się polskiego samorządu, w latach 90-tych, w Złotoryi funkcjonowały cztery osiedla.

Czytaj dalej Czy w Złotoryi istnieją osiedla?

Po co miastu strefa płatnego parkowania?

Strefa Płatnego Parkowania istnieje w Złotoryi od 2008 roku, choć pierwsze dwie uchwały „w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na niektórych drogach w mieście Złotoryja” datowane były na kwiecień i czerwiec 2001 roku. Mimo, iż odpłatne parkowanie w centrum ma rzesze przeciwników władze od lat nie chcą się z tego pomysłu wycofać. Dlaczego?

Czytaj dalej Po co miastu strefa płatnego parkowania?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne do wglądu

5 stycznia br. Urząd Miejski w Złotoryi udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej do wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uchwalenie tego dokumentu jest konieczne do rozpoczęcia prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostępne do wglądu

Jak Wojewoda zmienia nazwy ulic?

Wojewoda Dolnośląski nadaje nowe nazwy ulic w gminach, w których, w ustawowym terminie, rady gmin ich nie „zdekomunizowały”. Ten temat w innych województwach wzbudzał liczne kontrowersje. Samorządowcy, którym nie podobało się to, że niektórzy wojewodowie nadali nazwy ulic Lecha Kaczyńskiego postanowili je natychmiast zmienić, co spowodowało u niektórych samorządowców niepotrzebne przepychanki polityczne związane z przywróceniem… starych nazw. Jak jest na Dolnym Śląsku?

Czytaj dalej Jak Wojewoda zmienia nazwy ulic?

Miasto po Nowym Roku wyłoży projekt studium uwarunkowań do publicznego wglądu

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta co raz bliżej. Złotoryjski magistrat w drugim tygodniu po Nowym Roku wyłoży do publicznego wglądu projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Czytaj dalej Miasto po Nowym Roku wyłoży projekt studium uwarunkowań do publicznego wglądu

Rada Miejska może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń nie wymaga zawiadomienia Burmistrza

Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i stowarzyszania się jest jednym z praw człowieka (art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,  art. 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) oraz wolnością konstytucyjną (art. 57 Konstytucji RP). Nie oznacza to jednak, że zgromadzenia można organizować bez żadnych zgłoszeń. Rada Miejska może ustanowić na terenie gminy miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie będzie wymagało zawiadomienia Burmistrza o takim zamiarze.

Czytaj dalej Rada Miejska może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzeń nie wymaga zawiadomienia Burmistrza

Na gwiazdkę radni wydłużyli bonifikaty na wykup mieszkań do końca 2018 roku

Tuż przed świętami Rada Miejska przyjęła nowelizację uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Złotoryja. Uchwała zakłada wydłużenie możliwości wykupu lokali mieszkalnych z udzieleniem bonifikaty. Tym samym aktem prawa miejscowego wyłączono niektóre nieruchomości ze sprzedaży.

Czytaj dalej Na gwiazdkę radni wydłużyli bonifikaty na wykup mieszkań do końca 2018 roku

Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Na sesjach Rady Powiatu spotkać można skarbnika, sekretarza, radcę prawnego a także kierowników wydziałów Starostwa. Ułatwia to pracę Radzie, choć zajmuje czas pracy urzędników. Trochę inaczej jest na sesjach Rady Miejskiej gdzie obecni są jedynie burmistrz, zastępca, skarbnik, sekretarz oraz radca prawny. Aberracja jest widoczna, wiec warto odpowiedzieć sobie na pytanie: a jak być powinno?

Czytaj dalej Kto (nie) musi uczestniczyć w sesji Rady?

Płaciłeś za odholowanie pojazdu? Powiat zwróci ci pieniądze!

Na wtorkowej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radni odpowiedzieli na skargę Prokuratora Rejonowego w Złotoryi na uchwałę ustalającą wysokość opłat za odholowanie pojazdów. Radni uwzględnili skargę w całości. Warto wspomnieć, że na poprzedniej sesji podjęli uchwałę, która określa stawki na rok 2018 – niższe od  zaskarżonych.

Czytaj dalej Płaciłeś za odholowanie pojazdu? Powiat zwróci ci pieniądze!

Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Zarząd powiatu złożył projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2018 za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Mimo, że dopuszczalny poziom maksymalnych stawek rośnie o poziom inflacji, to stawki powiatu złotoryjskiego czeka obniżka względem tegorocznych i lat wcześniejszych.

Czytaj dalej Niższe opłaty za odholowanie pojazdów

Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane na 3 lata i zatwierdzane przez spółkę Wody Polskie?

W tym tygodniu do Marszałka Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905). Nowelizacja ma umożliwiać efektywny nadzór nad realizacją zadań przez podmioty świadczące usługi wodociągowo-kanalizacyjne a także pozwolić na uniknięcie konfliktu interesów między gminą, spółką komunalną realizującą tego typu zadania a odbiorcą usług.

Czytaj dalej Taryfy za wodę i ścieki będą ustalane na 3 lata i zatwierdzane przez spółkę Wody Polskie?

Inicjatywa lokalna wejdzie w życie 20 października, ale… nie ma jeszcze w budżecie środków na jej realizację

Dziś, w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod pozycją nr 4077, ogłoszona została uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Czytaj dalej Inicjatywa lokalna wejdzie w życie 20 października, ale… nie ma jeszcze w budżecie środków na jej realizację

Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

31 lipca 2017 r. pani Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – wystosowała, z upoważnienia Wojewody, pismo do Rady Miejskiej w Złotoryi. Wskazane zostały w nim przykłady niezgodnych z prawem postanowień Statutu Miasta Złotoryja. Organ nadzoru wskazał, że Statut wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących standardów prawnych.

Czytaj dalej Co nadzór prawny wojewody napisał Radzie Miejskiej na temat niezgodności z prawem części przepisów Statutu Miasta Złotoryja?

Pomnik musi zniknąć, wcześniej jednak… zmieni nazwę

Do 2 września organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają czas na zmianę nazw ulic, placów, ale także budowli, obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej, które upamiętniają osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Od 3 września wojewoda będzie miał 3 miesiące na wydanie zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nowej nazwy.

Czytaj dalej Pomnik musi zniknąć, wcześniej jednak… zmieni nazwę

Kilka powiatów z Dolnego Śląska przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Nasz magistrat również chce przejąć to zadanie na terenie miasta.

Drogi wojewódzkie i przyległy do nich pas drogowy są własnością samorządu województwa. W województwie dolnośląskim zarządcą tej kategorii dróg jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. To do nich należy m.in. wycinanie trawy, wyrównywanie poboczy, odśnieżanie czy utrzymanie chodników. Istnieje jednak możliwość aby decyzje o wycince trawy, krzewów czy odśnieżaniu albo sprzątaniu zapadały w Złotoryi a pieniądze na ten cel wędrowały wprost z budżetu wojewódzkiego. Może to poprawić czas reakcji służb na nagłe przypadki a także zmniejszyć koszty realizacji zadań.

Czytaj dalej Kilka powiatów z Dolnego Śląska przejęło letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich. Nasz magistrat również chce przejąć to zadanie na terenie miasta.

19 lat temu złotoryjscy radni zabronili nieletnim przebywać nocą na ulicach bez opieki dorosłych

W działalności złotoryjskiego samorządu były uchwały śmiałe, które zapisały się w historii naszego kraju. 4 czerwca 1998 r. Rada Miejska w Złotoryi podjęła uchwałę o wprowadzeniu w mieście zakazu przebywania nieletnich w miejscach publicznych w godz. 23-6.

Czytaj dalej 19 lat temu złotoryjscy radni zabronili nieletnim przebywać nocą na ulicach bez opieki dorosłych

Czy opłaty pobierane przez powiat za odholowanie pojazdu są na odpowiednim poziomie?

We wrześniu ubiegłego roku Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wiele powiatów i miast na prawach powiatu ustala stawki za odholowanie pojazdów w wysokości maksymalnej ustalonej przez Ministra Finansów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich bezpodstawnie.

Czytaj dalej Czy opłaty pobierane przez powiat za odholowanie pojazdu są na odpowiednim poziomie?

Do której godziny i w jakie dni mogą być w Złotoryi otwarte sklepy i gastronomia? To reguluje… uchwała Rady Miejskiej!

Nie każdy wie, że Rada Miejska ma wpływ na to kiedy mogą być otwierane i zamykane sklepy, gastronomia czy lokale usługowe. W Złotoryi reguluje to uchwała z dnia 17 października 2003 r. w sprawie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Czytaj dalej Do której godziny i w jakie dni mogą być w Złotoryi otwarte sklepy i gastronomia? To reguluje… uchwała Rady Miejskiej!

Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Pod koniec czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (z czerwca 2017 r.). Projekt nowelizacji ma objąć wiele przepisów, ale najbardziej interesującą zmianą jest ta, która zwiększy sankcje za „picie pod chmurką”.

Czytaj dalej Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Urząd Wojewódzki przeszkoli samorządowców

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczącą harmonogramu tegorocznych szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Warsztaty – z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego – są organizowane od ubiegłego roku. W tym roku, w lutym samorządowcy rozmawiali w urzędzie o m.in. regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Czytaj dalej Urząd Wojewódzki przeszkoli samorządowców

Teksty jednolite uchwał obowiązkiem samorządów

Od 2012 roku na samorządach lokalnych (na mocy art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych) ciąży obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych nowelizowanych aktów prawa miejscowego oraz innych uchwał. Na każdorazowe spełnienie tego obowiązku rady gmin, miast, powiatów mają rok od dnia wejścia w życie poszczególnej nowelizacji. Niestety nie zawsze o tym niełatwym obowiązku pamiętają.

Czytaj dalej Teksty jednolite uchwał obowiązkiem samorządów