Pożyczka z Magellana oprocentowana na 8,3%

23 stycznia 2017 r. została zawarta umowa pożyczki hipotecznej pomiędzy Magellan S.A. a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. W treści porozumienia zapisana została marża pożyczkodawcy na poziomie w wysokości 6,5%.

Dla porównania dwie ostatnie pożyczki były oprocentowane o co najmniej punkt procentowy niżej. Pożyczka z funduszem Skarbiec na 3 mln złotych z czerwca 2015 r. miała marżę 5,29%, a pożyczka z marca 2015 r. 4,97%.

Przy obecnej stopie WIBOR6M na poziomie 1,81% oprocentowanie pożyczki ze stycznia 2017 r. wyniesie 8,31%. Do tego należy jeszcze doliczyć jeszcze jednorazową prowizję w wysokości 450 tysięcy złotych. O tę kwotę zostanie pomniejszone 15 mln złotych, które podmiot ma uzyskać od pożyczkodawcy. Wcześniejsza spłata kwoty pożyczki lub jej części w okresie pierwszych 5 lat, wiąże się z zapłatą prowizji w wysokości 1% od zapłaconej przed terminem kwoty. Umowa jest zawierana na 10 lat, przy czym przez 2 pierwsze lata będą spłacane tylko odsetki a nie należność główna. Spłata należności następuje w okresach miesięcznych.

W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości, pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie oświadczenia przez Magellan S.A. Niespłacone w terminie należności są traktowane jako zadłużenie przeterminowane. Od tego zadłużenia mogą być naliczane odsetki ustawowe od pierwszego dnia po terminie wymagalności raty.

Ponadto 1 lutego 2017 r. ustanowione zostały zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach gruntowych zabudowanych Zespołem Szkół Ogólnokształcących oraz szpitalem. Wartość hipoteki łącznej wynosi 33 716 690,00 zł. 

W ciągu 30 dni od dnia uruchomienia środków pożyczkobiorca zobowiązał się do przedstawienia aktualnego operatu szacunkowego szkolnej nieruchomości. Ponadto co rok mają być przedstawiane uaktualnione wartości obydwu nieruchomości. W przypadku braku spełnienia tego postanowienia umownego mają zostać naliczone kary umowne. Ponadto zobowiązano się do przelania na rzecz Magellan S.A. praw z polisy ubezpieczeniowej obydwu nieruchomości. Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szpital Powiatowy oświadczyły, że w trakcie trwania umowy pożyczki będą przedłużały okres trwania polisy lub zawierały nowe aż do spłaty należności umownych. Do umowy został dołączony także weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Od 1 września do 31 grudnia koszty jednostki, która zaprzestała prowadzenia działalności leczniczej, wyniosły 245 390 zł. W okresie o miesiąc dłuższym uzyskano łączne dochody na poziomie 35 265,55 zł netto. Były to pieniądze pochodzące z dzierżawy sprzętu i wyposażenia. Obecnie w SPZOZ zatrudniona jest jedna osoba. Podmiot nie reguluje na bieżąco spłat rat z tytułu pożyczek, ale spłaca na bieżąco raty kredytów.

Obecna pożyczka ma być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług. Na dzień 24 listopada 2016 r. ZOZ miał do spłaty następujące pożyczki oraz kredyty: Magellan (pożyczka z lutego 2013 r.) – 4 126 460 zł, Magellan (pożyczka ze stycznia 2014 r.) – 170 199,34 zł, Skarbiec (z lipca 2014 r.) – 2 045 000 zł, Skarbiec (z marca 2015 r.) – 1 370 000 zł, Skarbiec (z czerwca 2015 r.) – 2 350 000 zł, mBank (lipiec 2007) – 4 133 296 zł, PKOBP (czerwiec 2008 r.) – 316 666,63 zł. Łączne zadłużenie jednostki szacowane jest na ok. 18 mln złotych.

Wkrótce ma dojść do połączenia Zakładu Opieki Zdrowotnej z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, którego roczne przychody są na poziomie ok. 1,3 mln złotych. Szczegóły odnośnie tego w jaki sposób ZPO, które przejmie ZOZ, będzie regulować zobowiązania względem Magellana poznamy zapewne na konferencji prasowej, która odbędzie się 15 lutego o godzinie 10:00. Tematem spotkania ma być „powiatowa oświata i inne sprawy bieżące Powiatu Złotoryjskiego”.

UMOWY:

Umowa pożyczki z Magellan S.A. – styczeń 2017

Umowa pożyczki ze Skarbiec FIZ – marzec 2015

Umowa pożyczki ze Skarbiec FIZ – czerwiec 2015

 

Komentarze

komentarze