Likwidacja spółki KUHNL POLSKA ze Złotoryi

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej umieścił w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 16 stycznia 2018 r. pod pozycją nr 2193 ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego spółki Kuhnl Polska Sp. z o. o. w Złotoryi.

Firma w 2005 r. weszła na rynek złotoryjski i dostała zezwolenie w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku zakończyła swoją działalność.

Treśc ogłoszneia

KUHNL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Złotoryi. KRS 0000226714. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2005 r., sygn. akt IX Ns-Rej. KRS 22596/17/978. [BMSiG-1372/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie: KUHNL POLSKA – SPÓŁKA Z O.O. W ZŁOTORYI, zarejestrowanego pod numerem KRS 226714, ostatni adres: 59-500 Złotoryja, ul. Dworcowa 4. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Zobacz więcej:

Złotoryja: Niemiec pozostawił załogę bez pracy i pieniędzy

Komentarze

komentarze