RIO ustali budżet powiatu najwcześniej 5 kwietnia

Na środę planowane jest posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Prawdopodobnie wtedy rozstrzygać się będzie sprawa budżetu powiatu złotoryjskiego na rok 2017. Dzisiaj upłynął termin, do którego Powiat Złotoryjski mógł wnieść do Kolegium odwołanie od decyzji Składu Orzekającego, który negatywnie zaopiniował Program Postępowania Naprawczego na lata 2017-19. Powiat już wcześniej zapowiadał, że od decyzji organu nadzoru nie będzie się odwoływał.

Program naprawczy został opracowany w związku z wezwaniem przez RIO do jego uchwalenia w terminie 45 dni od dnia doręczenia wezwania. Organ nadzoru podjął takie kroki wobec niezachowania przez uchwałę budżetową indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Ten wskaźnik nie zostanie także zachowany w latach następnych. W latach 2018-2022 powiat wykupi obligacje o łacznej wartości 23,5 mln złotych.

Ustalony przez Izbę budżet nie musi być wcale naniesieniem drobnych zmian projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez Zarząd Powiatu Złotoryjskiego w połowie listopada ubiegłego roku. Warto wspomnieć, że do tej pory powiatowe pieniądze w roku 2017 są wydatkowane w oparciu o ten projekt.

RIO ma kompetencję do ustalenia budżetu, który nie zachowa proporcji narzuconych przez art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Jednakże Rada Powiatu po ustaleniu budżetu może wprowadzać do niego zmiany pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia stopnia niezachowania relacji wynikającej z ustalonego budżetu (art. 240a ust. 9 u.f.p.).

Uprawomocnienie się decyzji o opinii negatywnej do programu naprawczego oznacza, że powiat jest związany ustawowymi obostrzeniami takimi jak gdyby ten program realizował (art. 240a ust. 10). Zatem jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z art. 240a ust. 5 u.f.p.:

1) nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;

2) nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;

3) nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;

4) nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;

5) nie może tworzyć funduszu sołeckiego;

6) ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków własnych.

Ponadto na podstawie art. 240a ust. 6 u.f.p. wysokość wydatków na diety radnych oraz na wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu terytorialnego – nie może przekroczyć wysokości wydatków z tego tytułu z roku poprzedzającego.

O tym czy RIO zdecyduje się na cięcia czy dokona drobnej modyfikacji projektu budżetu, dowiemy się zapewne w następnym tygodniu.

Komentarze

komentarze