LEGISLACYJNY FINISZ’2016

Końcówka roku 2016 obfitowała w publikacje aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Są wśród nich te o znaczeniu strategicznym dla podatników.

1) Podniesiony został pułap wolumenu sprzedaży netto obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Oznacza to, że przedsiębiorcy funkcjonujący w takiej formule prawnej będą mogli pozostać w 2017 roku przy podatkowej księdze przychodów i rozchodów (albo ewidencji przychodów, jeżeli są ryczałtowcami), o ile ich sprzedaż za 2016 rok nie przekroczy 8.595.200 zł.
Podstawa prawna: art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. Nr 2255).

2) Ze 150.000 euro do 250.000 euro podniósł ustawodawca limit przychodu uprawniający przedsiębiorców – osoby fizyczne do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego zamiast zasad ogólnych. Zatem osoby, których przychód w 2016 roku nie był wyższy od 1.074.400 zł, mają prawo w roku 2017 być beneficjentami ryczałtu, chyba że prawo to jest wyłączone ze względu na branżę (np. apteka, kantor, lombard).
Podstawa prawna: art.10 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. Nr 2255).

3) 28 grudnia opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych na 2017 rok. Wynika z niego, że wielkość zrealizowanego obrotu na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych, której przekroczenie wymusza instalację kasy, została utrzymana na dotychczasowym poziomie, czyli 20.000 zł. Lekarze, doradcy podatkowi i świadczący inne usługi prawne mogą skorzystać ze zwolnienia, jednak po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy to świadczenie usługi na odległość (np. sporządzenie opinii prawnej przez Internet). Drugi to otrzymanie zapłaty przez pocztę, bank lub SKOK. Przy tym treść dowodu zapłaty musi jednoznacznie wykazywać związek z konkretną usługą. Zwolnieniem zostały objęte jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne (urzędy gminy, starostwa powiatowe, samorządowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe), jeżeli ich jednostki organizacyjne na 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z tego obowiązku,, albo które na 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z art. 8 ust. 2 ustawy o centralizacji rozliczeń VAT w j.s.t.
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

4) Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. druga transza przedsiębiorców ma obowiązek przesyłania do Min. Fin. informacji JPK_VAT. Tym razem są to przedsiębiorcy średni i mali. Status (wielkość) przedsiębiorcy ustala się na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Termin wygenerowania i przesłania pierwszego pliku to 25 lutego. Jak informowano pół roku temu, do podmiotów innych niż przedsiębiorcy stosuje się terminy takie same, jak dla przedsiębiorców. Chodzi na przykład o jednostki samorządu terytorialnego, sądy czy organy kontroli państwowej. Tym podmiotom Minister Finansów rozporządzeniem z 24 sierpnia 2016 r. przedłużył termin przekazania JPK za okresy od lipca do grudnia 2016 r. – do 31 stycznia 2017 r.
W celu ułatwienia wypełniania obowiązku została przygotowana bezpłatna aplikacja ze wszystkimi funkcjonalnościami niezbędnymi do złożenia JPK. Na stronach Kontroli Skarbowej i Administracji Podatkowej są dostępne struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Więcej o zmianach w JPK w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT.

Leszek Boroch
– pracownik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

.

Komentarze

komentarze