Prace społeczne za „picie pod chmurką” i wnoszenie własnego alkoholu do lokali gastronomicznych?

Pod koniec czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (z czerwca 2017 r.). Projekt nowelizacji ma objąć wiele przepisów, ale najbardziej interesującą zmianą jest ta, która zwiększy sankcje za „picie pod chmurką”.

Na problem spożywania alkoholu na wolnej przestrzeni narzekają mieszkańcy odwiedzający dolną część Rynku. Problem przynoszenia alkoholu do lokali gastronomicznych również można zaobserwować w Złotoryi. Głównie za sprawą młodzieży.

Zgodnie z art. 2 projektu ustawy znowelizowany ma zostać art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepis ma otrzymać nowe brzmienie:

„Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”.

Obecnie wykroczenie jest sankcjonowane wyłącznie karą grzywny. Jeżeli dojdzie do nowelizacji przepisów, sąd za „picie pod chmurką” lub wnoszenie własnego alkoholu do lokalu, w którym sprzedaje lub podaje się alkohol, będzie mógł orzec karę ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca (art. 20 § 1 k.w.).

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu (art. 20 § 2 pkt 1 k.w.). Ma również obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary (art. 20 § 2 pkt 3 k.w.). Ponadto zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin (art. 20 § 2 pkt 2, art. 21 § 1 k.w.).

W stosunku do osoby zatrudnionej, zamiast obowiązku prac społecznych, sąd może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez organ orzekający, lecz w okresie odbywania kary ukarany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy (art. 21 § 2 k.w.).

Wymierzając karę ograniczenia wolności, organ orzekający może zobowiązać ukaranego do naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej wykroczeniem oraz przeproszenia pokrzywdzonego (art. 22 k.w.).

Warto pamiętać, że ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne (recydywa wielokrotna), który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą (art. 38 k.w.). Karę aresztu wymierza się na czas okres od 5 do 30 dni.

Gdzie obowiązuje zakaz?

Kwestię tę regulują przepisy art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych obowiązuje na terenie: szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich; zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników. Także obowiązuje w: miejscach i czasie masowych zgromadzeń; środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. Niedozwolona jest również sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 18% alkoholu w domach wypoczynkowych. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Ponadto w innych miejscach, obiektach lub na określonych obszarach gminy (ze względu na ich charakter), rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych. Zasady związane ze sprzedawaniem i podawaniem napojów alkoholowych reguluje uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) zmieniona uchwałami z dnia 25 marca 2003 r. oraz 30 czerwca 2005 r.

Komentarze

komentarze