Kolejny inwestor na złotoryjskiej podstrefie? LSSE ogłasza przetarg na działki!

Ostatnio władze miejskie na sesji Rady Miejskiej informowały o zainteresowaniu jednego z inwestorów. Dziś Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłosiła przetarg na działkę inwestycyjną o powierzchni 4,6589 ha w mieście Złotoryja.

Smaczku dodaje fakt, że to jedna z ostatnich działek tej wielkości w granicach złotoryjskiej podstrefy. Po jej sprzedaży pozostaną dwa obszary wolnych gruntów o łącznej powierzchni ok. 6,3 ha.: ok. 3,3393 ha (91/23, 91/25, 91/27) oraz 3 ha (92/14)

Przetarg dotyczy działek:

  • nr 105/8, obszar 7, powierzchnia: 4,6421 ha, na terenie LSSE.
  • nr 87/14, obszar 7, powierzchnia: 0,0168 ha, położonej poza terenem LSSE.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 297 300 zł + 23% VAT. W przeszłości były to tereny należące do spółki EFC S.A.

Oferty mogą być składane w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 8.45. Otwarcie ofert nastąpi 15 minut później.

Warunkiem udziału w przetargu jest :

  • wykupienie Specyfikacji. Specyfikację można otrzymać w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9.500 PLN netto + 23 % VAT na rachunek podany w ogłoszeniu przetargowym,
  • złożenie, sporządzonej zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji, pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia,
  • wpłacenie na podany rachunek bankowy Zarządzającego Strefą wadium przetargowego – w wysokości 320.000,00 złotych (trzysta dwadzieścia tysięcy zł), którego zasady wpłaty i przesłanki jego przepadku określa Specyfikacja.

Komentarze

komentarze