Miasto spełnia wymagane poziomy recyklingu od 2014 roku

Urząd Miejski w Złotoryi opublikował informację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na rok 2017.

Z opublikowanego dokumentu wiemy, że miasto w latach 2014-2016 spełniło wymagane poziomy:

 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i tworzywa sztucznego (wymagany poziom: 2017 rok – 20%, 2018 – 30%, 2019 – 40%, 2020 – 50%)
  rok 2013 – poziom wymagany: 12%, poziom osiągnięty: 11,70%
  rok 2014 – poziom wymagany: 14%, poziom osiągnięty: 20,66%
  rok 2015 – poziom wymagany: 16%, poziom osiągnięty: 21%
  rok 2016 – poziom wymagany: 18%, poziom osiągnięty: 31%
 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (wymagany poziom: 2017 rok – 45%, 2018 – 50%, 2019 – 60%, 2020 – 70%)
  rok 2013 – poziom wymagany: 36%, poziom osiągnięty: 55,40%
  rok 2014 – poziom wymagany: 38%, poziom osiągnięty: 99.90%
  rok 2015 – poziom wymagany: 40%, poziom osiągnięty: 100%
  rok 2016 – poziom wymagany: 42%, poziom osiągnięty: 97%
 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (wymagany poziom: 2017 – 45%, 2018 – 40%, 2019 – 40%, 2020 – 35%)
  rok 2013 – poziom wymagany: 50%, poziom osiągnięty: 57,50%
  rok 2014 – poziom wymagany: 50%, poziom osiągnięty: 38,42%
  rok 2015 – poziom wymagany: 50%, poziom osiągnięty: 46%
  rok 2016 – poziom wymagany: 45%, poziom osiągnięty: 0%

Od 1 marca 2017 r. na terenie miasta RPK sp. z o. o. prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy pl. Sprzymierzeńców 7a (teren oczyszczalni ścieków). Punkt czynny jest we wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 16:00, w środy od 10:00 do 18:00 oraz soboty od 9:00 do 14:00. Ponadto dowiadujemy się, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są od mieszkańców w PSZOK w godzinach jego otwarcia.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny zbiera co kwartał na parkingu przy ul. Konopnickiej firma AG EKO Aneta Gonera z Lubina. Przeterminowane zbędne lęki można oddawać bezpłatnie do specjalnego pojemnika w Przychodni Rejonowej przy ul. Kwiskiej 1.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera RPK sp. z o. o. Zadanie zostało powierzone spółce na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania trafiają do RIPOK* w Lubawce. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzona jest przez spółkę SANIKOM z Lubawki, której jednym z udziałowców jest Gmina Miejska Złotoryja.

(Fot. zlotoryja.pl)

Komentarze

komentarze