Burmistrz Świerzawy da pracę na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Burmistrz Świerzawy ogłosił nabór na kolejne stanowisko. Poszukiwany jest przyszły urzędnik ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu.

 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  a) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260);
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  c) nieposzlakowana opinia;
  d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  e) wykształcenie minimum średnie;
  f) znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego;
  g) umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).
 2. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  a) dokładność, sumienność, systematyczność, uprzejmość;
  b) komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole;
  c) odporność na stres oraz umiejętność podejmowania decyzji;
  d) dobra organizacja pracy;
  e) zdolność analitycznego myślenia.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu;
  b) prowadzenie ewidencji faktur za zakupy oraz usługi realizowane przez Urząd;
  c) przekazywanie korespondencji na poszczególne stanowiska pracy, po skierowaniu przez Burmistrza lub Sekretarza, ewidencjonowanie w obowiązujących w Urzędzie rejestrach oraz elektronicznym obiegu dokumentów;
  d) przygotowywanie pomieszczeń na spotkania, narady organizowane przez Burmistrza i Sekretarza;
  e) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz udostępnianie ich do opieczętowywania dokumentów osobom upoważnionym, prowadzenie ewidencji pieczęci oraz likwidacji pieczęci;
  f) zapewnienie stałej sprawności centrali telefonicznej oraz faksu;
  g) prowadzenie zbioru i ewidencji zarządzeń, postanowień Burmistrza oraz przekazywanie ich na stanowiska pracy celem ich realizacji;
  h) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz ich sporządzanie dla pracowników;
  i) przygotowywanie dokumentacji do archiwum.
 4. Warunki pracy:
  a) stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – przeszkody architektoniczne;
  b) praca wewnątrz budynku jak również na zewnątrz;
  c) warunki pracy wewnątrz budynku zgodne z wymaganiami ogólnymi oceny ryzyka zawodowego;
  d) stanowisko posiada podstawowe zasady ergonomii;
  e) stanowisko wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy LCD, aparat telefoniczny;
  f) praca przy komputerze do 5 godzin;
  g) pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do środy od 7.30-15.30, czwartek od 7.30-16.30, piątek od 7.30-14.30.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świerzawie w miesiącu styczniu 2019, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV);
  b) list motywacyjny;
  c) kwestionariusz osobowy- wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.bip.swierzawa.pl) oraz w Sekretariacie;
  d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
  e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
  f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  g) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
  h) kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
  i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  j) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  k) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku;
  l) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dot. kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pok. nr 10
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Świerzawie, Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
”Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu”
Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.30

Dodatkowe informacje:
a) nr telefonu kontaktowego 757135360;
b) dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane;
c) informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru oraz o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w www.bip.swierzawa.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świerzawie, Plac Wolności 60;
d) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub pisemnie
poinformowani o terminie dalszej procedury naboru;
e) kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani, proszeni są do osobistego odbioru
złożonych dokumentów aplikacyjnych pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim w Świerzawie;
f) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski,
g) wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być opatrzone klauzulą:
„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Świerzawie z siedzibą
Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko
ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Świerzawie oraz ustawą z dnia
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018,poz. 1260)”
oraz własnoręcznym podpisem .

Komentarze

komentarze