Wojewoda wymienia swoich przedstawicieli w radach społecznych przy ZOZ oraz ZPO

W połowie lutego Wojewoda Dolnośląski wysłał wniosek o podjęcie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Obydwie rady zostały powołane uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego pod koniec marca 2015 roku na czteroletnią kadencję. Obowiązkowo w skład rady społecznej podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest powiat wchodzi starosta lub osoba przez niego wyznaczona (jako przewodniczący), przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez radę powiatu (w liczbie nieprzekraczającej 15 osób).

W większości składy rad przy obydwu powiatowych podmiotach leczniczych się pokrywają. W przypadku przedstawicieli wojewody w obydwu podmiotach zasiadają inne osoby. Nowym przedstawicielem wojewody w Radzie Społecznej ZPO zostanie Renata Krupa. Zastąpi ona członka zarządu powiatu Barbarę Charytoniuk. Z kolei w Radzie Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Złotoryi nie będzie już zasiadał Wojciech Szeląg, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Zastąpi go Mirosława Piórek.

Pozostałymi członkami Rad Społecznych są:

  • Wanda Grabos (ZOZ oraz ZPO) – przewodniczący Rady Społecznej – przedstawiciel Starosty Złotoryjskiego
  • Kamila Nankiewicz (w ZOZ) / Beata Siudak (w ZPO) – przedstawiciel miasta Złotoryja
  • Renata Hanczyn (ZOZ oraz ZPO) – przedstawiciel gminy Złotoryja
  • Iwona Siwińska (ZOZ oraz ZPO) – przedstawiciel miasta Wojcieszów
  • Wiesław Wójcik (ZOZ oraz ZPO) – przedstawiciel miasta i gminy Świerzawa
  • Danuta Kacza (ZOZ oraz ZPO) – przedstawiciel gminy Pielgrzymka
  • Jan Łuc (ZOZ oraz ZPO) – przedstawiciel gminy Zagrodno

Rady społeczne działają w podmiotach leczniczym niebędących przedsiębiorcami. Podstawą dla ich tworzenia jest art. 48 ustawy o działalności leczniczej. Są to organy inicjujące i opiniodawcze podmiotu tworzącego (w tym wypadku powiatu złotoryjskiego) oraz doradcze kierownika (dyrektor). Do zadań rady społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności; przyznawania kierownikowi nagród oraz rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem. Rada przedstawia kierownikowi wnioski i opinie w sprawie: planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; kredytów bankowych lub dotacji; podziału zysku; zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; regulaminu organizacyjnego.

W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym. Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie. Osobom tym przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej. Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

(Fot. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – na zdjęciu Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski)

Komentarze

komentarze