Starostwo przeznaczy więcej na powiatowe domy dziecka

29 stycznia 2018 r. Starosta Złotoryjski wydał zarządzenie (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 443), na mocy, którego zwiększyła się kwota średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka (w roku) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Złotoryjski.

Dom Dziecka w Wojcieszowie

  • Od 29 stycznia 2018 r. – 4 359,71 zł
  • Od 27 stycznia 2017 r. – 3 907,70 zł
  • Od 17 marca 2016 r. – 3 633,61 zł
  • Od 29 stycznia 2015 r. – 3 997,34 zł
  • Od 21 stycznia 2014 r. – 3 926,03 zł

Domy Dziecka w Wilkowie

  • Od 29 stycznia 2018 r. – 3 282,31 zł
  • Od 8 marca 2017 r. – 3 097,21 zł
  • Od 20 stycznia 2016 r. – 3 189,84 zł
  • Od 19 marca 2015 r.  – 3 081,82 zł
  • Od 21 stycznia 2014 r. – 3.318,52 zł (dla Domu Dziecka im. Jana Wyżykowskiego w Wilkowie – Osiedlu) i 4 096 zł (dla Domu Dziecka w Wilkowie – Osiedlu)

Podstawa prawna

Podstawą prawną dla wydania tego aktu prawnego jest art. 196 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.).

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowi kwota rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki lub ośrodka wynikająca z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego (bez wydatków inwestycyjnych) powiększona o wskaźnik inflacji, podzielona przez liczbę miejsc w placówce lub ośrodku, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku kalendarzowego.

Ustalając średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka, uwzględnia się odpowiednio wydatki przeznaczone na działalność jednostki obsługującej, o której mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), i jednostki, której zlecono realizację obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych na podstawie art. 94.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej są ustalane przez starostę i ogłaszane przez starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca danego roku.

Ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

Komentarze

komentarze