Marszałkowskie pieniądze na turystykę

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017r.

W konkursie przewidziano wsparcie zadań następującego rodzaju:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promowania walorów turystycznych regionu imprezy turystyczne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, wydawnictwa o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory itp.)
Pula środków: 250 500 zł

2. Zadania w zakresie wyznaczanie nowych i renowacja istniejących szlaków turystycznych i tematycznych w województwie dolnośląskim.
odnowienie oznaczeń szlaków i malowanie nowych, wymiana i montaż tabliczek, drogowskazów, montowanie map poglądowych itp. w celu poprawy bezpieczeństwa na szlakach turystycznych a także wyznaczania nowych tras turystycznych m.in pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych
Pula środków: 100 000 zł

3. Zadania w zakresie promocji turystycznej regionu prowadzenie co najmniej dwóch Dolnośląskich Punktów Informacji Turystycznej obejmujących swoim zasięgiem obszar całego Województwa, uczestnictwo Województwa Dolnośląskiego w krajowych i zagranicznych targach turystycznych wraz z przygotowaniem wszelkich potrzebnych materiałów.
Pula środków: 300 000 zł.

O środki mogą ubiegać się organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego
konkursem oraz, które są bezpośrednim organizatorem zadania a także organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin realizacji zadania objętego konkursem ustala się od dnia 1 lutego 2017 do dnia 31 grudnia 2017r.

Oferty należy składać od dnia 1 grudnia 2016r. do dnia 22 grudnia 2016r. osobiście lub za pośrednictwem poczty.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ZADANIA Z ZAKRESU TURYSTYKI

Komentarze

komentarze