Trzy protesty dotyczące wyborów do rad w powiecie złotoryjskim

Pod koniec zeszłego tygodnia upłynął termin do składania protestów wyborczych w wyborach na terenie województwa dolnośląskiego zarządzonych na 21 października br. Protesty wyborcze wpływały do sądów okręgowych za pośrednictwem sądów rejonowych.

Na terenie powiatu złotoryjskiego odnośnie wyborów do rad gmin oraz rady powiatu wpłynęły łącznie 3 protesty wyborcze. Wszystkie dotyczyły wyborów do Rady Miejskiej w Złotoryi.

Wpłynęły 3 protesty wyborcze dotyczące wyborów do Rady Miasta Złotoryi, zostały one przekazane do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Legnicy, stąd sąd złotoryjski nie poda jakich obwodów i jakich kwestii protesty dotyczyły. – wyjaśnił Michał Misiak, Prezes Sądu Rejonowego w Złotoryi.

Na podstawie wcześniejszych zapowiedzi w doniesieniach medialnych można wnioskować, że chodzi o okręgach nr 5, 6 i 9. W tych okręgach wybrani zostali: Józef Banaszek (równa liczba głosów z Rafałem Zaczkowskim, zdecydowało losowanie), Ewa Miara (wygrała przewagą 11 głosów nad Dariuszem Widomskim), Stanisław Pazera (wygrał przewagą 14 głosów nad Arturem Kubą).

Wyniki wyborów do rad na terenie województwa dolnośląskiego ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 25 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 5201).

Zgodnie z art. 392 § 1 ustawy Kodeks wyborczy protest wyborczy wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze województwa. Sąd okręgowy rozpoznaje protesty wyborcze w postępowaniu nieprocesowym, w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, w składzie 3 sędziów, z udziałem komisarza wyborczego, przewodniczących właściwych komisji wyborczych lub ich zastępców (art. 393 § 1).

Sąd okręgowy orzeka o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, jeżeli okoliczności stanowiące podstawę protestu miały wpływ na wyniki wyborów (art. 394 § 2). Orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru radnego, Sąd stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze (art. 394 § 3). Na orzeczenia sądu okręgowego wnoszącym protest wyborczy, komisarzowi wyborczemu, przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej lub jego zastępcy przysługuje, w ciągu 7 dni od daty doręczenia, zażalenie do właściwego sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny rozpoznaje sprawę w ciągu 30 dni a od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny (art. 394 § 4). O zakończeniu postępowania w sprawie protestów przeciwko ważności wyborów do danej rady lub ważności wyboru radnego tej rady i o treści ostatecznych orzeczeń właściwy sąd zawiadamia niezwłocznie wnoszącego protest, wojewodę, komisarza wyborczego i przewodniczącego właściwej komisji wyborczej (art. 394 § 5).

Komentarze

komentarze