W czwartek mieszkańcy Pielgrzymki wybiorą sołtysa i radę sołecką

Na 8 czerwca Tomasz Sybis, wójt Gminy Pielgrzymka, zwołał zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze w celu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Wsi Pielgrzymka.

Zebranie wiejskie to organ uchwałodawczy w sołectwie. Prawo udziału w nim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. Najbliższe, na którym odbędą się wybory, planowane jest na godz. 18:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce. Poprowadzi je przewodniczący Rady Gminy w Pielgrzymce, Jarosław Pisarski.

Statut sołectwa Pielgrzymka stanowi, że w celu dokonania ważnego wyboru sołtysa, na pierwszym spotkaniu obecnych musi być co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku gdy quorum nie będzie, drugie spotkanie odbędzie się po kwadransie bez względu na liczbę obecnych.

Sołtys, których jest organem wykonawczym w sołectwie, oraz wspomagający go członkowie rady sołeckiej, wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (art. 36 ust. 1 oraz 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie sołtysa z pracy między zebraniami.
3. Wybór Sołtysa Wsi Pielgrzymka.
4. Wybór członków Rady Sołeckiej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie zebrania.

(Fot. Pielgrzymka.biz)

Komentarze

komentarze