Miasto chce powołać nową spółkę komunalną

Już wkrótce miasto Złotoryja może powołać nową spółkę komunalną, która przejmie od RPK Sp z o. o. część zadań.

Jednym z głównych powodów powołania nowego podmiotu prawa handlowego są nowe regulacje prawne związane ze zlecaniem zadań publicznych w ramach tzw. in-house. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, miasto nie będzie mogło, na dotychczasowych zasadach, powierzyć swojej spółce komunalnej realizacji zadań publicznej „z wolnej ręki” (powyżej kwoty 30 tys. euro). Obecnie RPK Sp. z o. o. nie spełnia jednego z trzech warunków, które wprowadza nowa ustawa.

Od nowego roku w spółce komunalnej, której będzie można zlecać zadania w ramach in-house, ponad 90% działalności musi dotyczyć zadań powierzonych jej przez zamawiającego. Dziś ten wskaźnik nie jest zachowany. Spółka ponadto nie będzie mogła być współwłasnością podmiotów prywatnych oraz będzie musiała podlegać kontroli zamawiającego. Gmina Miejska Złotoryja jest właścicielem 100% udziałów RPK Sp. z o. o. i powołuje Radę Nadzorczą spółki.

Według słów burmistrza, które padły na posiedzeniu komisji gospodarczej, miasto nie chce utracić wpływu na sposób realizacji zadań własnych. Nie chce też aby spółka komunalna musiała redukować swoje zatrudnienie. Dlatego do RPK Partner przeszłaby część pracowników spółki. RPK Partner Sp. z o. o. miałoby przejąć między innymi zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Nie są to zadania związane z realizacją zadań własnych gminy.

Według rejestru umów opublikowanego na stronie miasta RPK realizował w tym roku następujące zadania zlecone: odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;  transport odpadów budowlanych, gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych; odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu Miasta Złotoryja; zimowe utrzymanie dróg; utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja; utrzymanie elementów małej architektury na terenie miasta; utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej; utrzymanie czystości na terenie miasta; remont pomieszczeń biurowych; usuwanie dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta Złotoryja; załadunek i transport opon; pielęgnacja ukwiecenia na konstrukcjach kwietnikowych oraz posadzenie 8 szt. drzew w donicach ich pielęgnacja; konserwacja oświetlenia ulicznego; budowa kanalizacji sanitarnej; remonty budynków komunalnych; zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych; utrzymanie i przebudowa kanalizacji deszczowej. Zadania te kosztowały ok. 3 mln złotych. Ponadto spółka dostarcza wodę i odprowadza ścieki na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja oraz Gminy Złotoryja.

Decyzję o powołaniu spółki RPK Partner sp. z o.o. mogą podjąć złotoryjscy radni. Głosowanie odbędzie się na sesji 22 grudnia o godzinie 13:30.

Komentarze

komentarze