Starostwo zatrudni księgową lub księgowego

Starostwo Powiatowe w Złotoryi ogłosiło kolejny nabór na wolne stanowisko pracy w wydziale finansowym. Poprzedni konkurs nie zakończył się zatrudnieniem księgowego lub księgowej.

STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI
OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W WYDZIALE FINANSOWYM
PRACA W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY
KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

1) Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
o) Niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
d) Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość.
e) Minimum 2-letni staż pracy, w tym minimum roczny staż pracy w księgowości
w jednostkach budżetowych.
f) Znajomość ustawy o podatku VAT, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
g) Dobra znajomość obsługi komputera. wtym programu Word, Excel i BESTi@.

2.) Wymagania dodatkowe:
a) Kreatywność, samodzielność.
b) Umiejętność pracy w zespole.
c) Zdolność analitycznego myślenia.

3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Ewidencja deklaracji podatkowych VAT podległych jednostek.
b) Egzekwowanie terminowości dostarczania dokumentów podatkowych jednostek
podległych.
c) Sporządzanie łącznej deklaracji VAT.
d) Ewidencja dowodów źródłowych dotyczących VAT.
e) Ewidencja i rozliczanie funduszy pomocowych – miesięczne dokonywanie zestawień
obrotów i sald.
f) Nanoszenie danych do systemu BESTi@.

4) Wymagane dokumenty:
Niezbędne:
a) Życiorys (CV).
b) List motywacyjny.
c) Kopia dowodu osobistego.
d) Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie.
e) Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystania z pełni praw publicznych,
f) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż
pracy.

Dodatkowe:
Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach. szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty
o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowy/księgowa w Wydziale Finansowym” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi. pl. Niepodległości 8.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Złotoryi

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze