Oświadczenie Magellan S.A.

Publikujemy w całości oświadczenie Magellan S.A. (przesłane przez agencję Bridge z Warszawy) dotyczące pożyczki dla ZOZ w Złotoryi. Uważamy, że wyjaśnienia spółki są ważne dla merytorycznej debaty publicznej.

„Warszawa, 14.02.2017

Oświadczenie spółki Magellan w sprawie współpracy z SPZOZ w Złotoryi

Stanowisko spółki Magellan

Spółka Magellan rozpoczęła współpracę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Złotoryi z początkiem 2012 roku. Kooperacja polegała na udzieleniu przez spółkę pożyczek, których celem było zwiększenie płynności finansowej szpitala oraz spłata dotychczasowego zadłużenia jednostki. Wszystkie umowy zawierane były w ramach Prawa Zamówień Publicznych. Obecnie finalizowana jest nowa umowa na kwotę 15 mln zł, będąca odpowiedzią starostwa na całościowe zadłużenie Szpitala w Złotoryi. Jej celem jest restrukturyzacja zadłużenia jednostki i uregulowanie zobowiązań względem dostawców.

Po wydzierżawieniu szpitala w Złotoryi, SPZOZ pozostał z zadłużeniem, wynikającym z jego funkcjonowania oraz zobowiązań zaciągniętych u różnych podmiotów, opiewającym na łączną kwotę 18 mln zł. Kontrakt z NFZ realizuje wydzierżawiona jednostka. Co za tym idzie, SPZOZ w Złotoryi wykazuje się dużo mniejszymi przychodami niż było to pierwotnie zakładane. Spłata zadłużenia przekraczała możliwości szpitala. Aby uniknąć niewypłacalności tej jednostki, co w konsekwencji mogło doprowadzić do obciążenia długiem powiatu, spółka Magellan wypracowała wraz z nim porozumienie. Na jego mocy spółka udzieliła SPZOZ w Złotoryi pożyczkę na kwotę 15 mln zł. Pozwoliło to na rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia. Ze strony Magellana jest to wyjście naprzeciw nowej sytuacji szpitala
i dostosowanie harmonogramu spłaty do możliwości SPZOZ. Podjęte zostały kroki najbardziej potrzebne w obecnej sytuacji. Samorząd dostał czas (2 lata karencji w spłacie) tak, aby za dwa lata mógł realizować harmonogram.

Z uwagi na to, że przychód SPZOZ-u, który pozostał po wydzierżawieniu, jest bardzo niski w toku obopólnego porozumienia, zostało ustanowione zabezpieczenie na budynku szpitala i budynku szkolnym. Szacunkowa wartość samego budynku szpitala była za niska, dlatego samorząd – właściciel szpitala – wysunął propozycję zabezpieczenia również na budynku szkolnym. Gwarancja ta była niezbędna i adekwatna do wysokości pożyczki udzielonej przez spółkę.

Celem działań spółki nie jest i nigdy nie było przejmowanie nieruchomości swoich partnerów biznesowych. Zabezpieczenie pożyczki dla SPZOZ w Złotoryi nieruchomością, na której znajduje się szkoła było działaniem wynikającym z wysokiego ryzyka jakie ponosi spółka. Spółka pragnie podkreślić, że nie ma intencji przejmowania tej nieruchomości.

Opis standardów spółki Magellan

Niedofinansowane szpitale wielokrotnie były postawione w sytuacji, w której ani bank, ani właściciel – organ założycielski, nie były w stanie lub nie chciały udzielić im pomocy finansowej. Wówczas firmy finansowe takie jak Magellan, okazywały się jedynymi, które były gotowe wesprzeć działalność szpitala.

Magellan, będący częścią międzynarodowej grupy bankowej BFF, jako uznana część systemu finansowego umożliwia szpitalom prowadzenie często podstawowej działalności, zapewnia płynność finansową oraz pomoc w realizacji dodatkowych projektów czy pokrywania nieprzewidzianych wydatków. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Magellana jest konkurencyjne do oferty banków, uwzględniając większe ryzyko takiej inwestycji.

Działalność firmy Magellan w sektorze opieki zdrowotnej, tak jak w przypadku wszystkich instytucji finansujących aktywność tego sektora oraz świadczących usługi na jego rzecz, wiąże się również z ryzykiem współpracy z podmiotami, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań. Spółka zawsze wykazuje się dobrą wolą współpracy. Dlatego też Magellan wielokrotnie renegocjował warunki umów ze szpitalami, proponując dopasowane do ich możliwości harmonogramy spłaty. Standardem w działaniu spółki jest w pierwszej kolejności wykazanie się dobrą wolą współpracy. Prawne dochodzenie roszczeń jest ostatecznością. Spółka pragnie również podkreślić, że nigdy nie miała intencji przejmowania nieruchomości swoich partnerów biznesowych.

 

Komentarze

komentarze