RIO wskazuje na naruszenie prawa w zmianie budżetu powiatu

W ostatnią środę (16 maja) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu podjęło uchwałę, w której wskazało na istotne naruszenie art. 243 ustawy o finansach publicznych przez kwietniową zmianę budżetu powiatu złotoryjskiego.  Wspomniany przepis określa dopuszczalny poziomu obsługi zadłużenia. Radni przyjmując uchwałę budżetową kilkunastokrotnie go przekroczyli.

– Badając przedmiotową uchwałę, Kolegium stwierdziło, iż wskutek zwiększenia planowanych dochodów ogółem o 686.670 zł i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 686.670 zł (z tego zwiększenia planowanych wydatków bieżących o 96.210 zł i zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o 590.460 zł) oraz zaplanowania rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 23.550.000 zł — planowany wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „u.f.p.”, wyniósł 43,75%, przy dopuszczalnym, ustalonym z uwzględnieniem wartości planowanych w poprzednim roku budżetowym — 3,45% (przy uwzględnieniu wartości wykonanych w poprzednim roku budżetowym dopuszczalny wskaźnik ukształtował się na poziomie 3,70%). – czytamy w uchwale.

Organ nadzoru nakazał usunięcie wskazanej nieprawidłowości w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018 r. poprzez doprowadzenie budżetu do zgodności z przepisami art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Jak wskazało RIO „przedmiotowa zmiana powinna zostać wprowadzona z zachowaniem zasady realności i rzetelności planowania budżetowego”.

W przypadku nieprzyjęcia przez Radę Powiatu Złotoryjskiego stosownej zmiany, zostanie podjęte rozstrzygnięcie nadzorcze. Kolegium orzeknie wówczas o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części oraz ustali budżet lub jego część dotknięte nieważnością. Budżet nie musi wtedy zachowywać relacji określonych w art. 242-244 u.f.p.

Całkiem możliwe, że RIO postąpi podobnie jak w październiku 2017 r. (uchwała nr 90/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 października 2017 r.) gdzie po zignorowanym przez Radę Powiatu Złotoryjskiego wezwaniu do usunięcia naruszeń prawa w uchwale budżetowej stwierdziło jej nieważność w tej części i… ustaliło identyczne postanowienie, co do którego… stwierdziło nieważność:

㤠1
Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXXVI/162/2017 z dnia
31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017 w zakresie
zwiększenia planu rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu o kwotę 550.500 zł — z powodu istotnego naruszenia art. 240a ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
§ 2
Budżet Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017 w części dotkniętej nieważnością ustala się poprzez
zwiększenie planu rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu o kwotę 550.500 zł.”

Zignorowanie przez Radę Powiatu Złotoryjskiego tamtej uchwały RIO opłaciło się bardziej niż jakakolwiek próba zmiany uchwały budżetowej zgodnie z żądaniami izby, co samo w sobie zdaje się być absurdalne.

Z kolei w przypadku uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Kolegium Izby wskazało natomiast nieistotne naruszenie prawa, które nie skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały.

Komentarze

komentarze