W gminie wiejskiej podzielą środki na sport

Gmina Złotoryja ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Zadania publiczne, dla których można się ubiegać o środki:

  • Zadanie nr 1 (115 000 zł). Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powierzenie zadania klubom sportowym oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej, prowadzącym działalność na terenie gminy w piłce nożnej – poprzez m.in.: udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla, udział w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez gminę, utrzymanie bazy sportowej w Gminie Złotoryja.
  • Zadanie nr 2 (50 000 zł). Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez powierzenie zadania klubom oraz stowarzyszeniom kultury fizycznej prowadzącym działalność na terenie gminy w zakresie
    szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, w następujących dyscyplinach sportowych: tenis stołowy, siatkówka, pływanie,. Powierzenie w/w zadania obejmuje m. in.: prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, uczestnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych.
  • Zadanie nr 3 (1 000 zł). Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
  • Zadanie nr 4 (2 000 zł). Organizacja turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Złotoryja, w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. do godz. 15³º w zaklejonych kopertach z adnotacją „KONKURS – nazwa zadania” oraz nazwa i adres oferenta. Do tego samego dnia można zgłaszać również przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zasiądą w komisji konkursowej.

Pełne kryteria oceny merytorycznej wniosków oraz rodzaje pokrywanych wydatków i kosztów można znaleźć w ogłoszeniu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

WZÓR OFERTY

(Zdjęcie pochodzi ze strony nbp.pl)

Komentarze

komentarze