Jak wyliczono nowe stawki wody i ścieków? Szczegóły wniosku taryfowego

W poniedziałek Urząd Miejski w Złotoryi opublikował wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Warto zapoznać się ze szczegółami kalkulacji nowych stawek.

Do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przyłączonych jest ok. 99% złotoryjskich nieruchomości. Zadania własne gminy w tym zakresie wykonuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi Sp. z o. o.. Przedmiotem działania jest: pobór i uzdatnianie wody, rozprowadzanie wody (sieć wodociągowa i hydrofornia), odprowadzanie ścieków, oczyszczanie ścieków. Dla wody taryfa jest niejednolita, różna dla poszczególnych grup odbiorców, dwuczłonowa a dla ścieków jednolita i jednoczłonowa.

Analiza dokumentu umożliwia zapoznanie się z kalkulacją wyliczenia nowych stawek za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Wniosek można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (poniżej zamieszczamy link).

Kalkulowane przychody za:
– wodę mają wynieść 2 259 107 (w porównaniu z 2 178 860 zł w roku ubiegłym), w tym marża zysku 66 277 zł (w poprzednim okresie – 63 462 zł) oraz amortyzacja lub odpisy umorzeniowe  174 352 zł (poprzedni okres – 160 094)
– ścieki mają wynieść 3 218 800 zł (w porównaniu z 2 930 466 zł w roku ubiegłym), w tym marża zysku 93 838 zł (w poprzednim okresie – 85 353 zł) oraz amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 597 851 zł (poprzedni okres – 498 969 zł)

Sprzedaż wody zaplanowano w wysokości 542 700 m3 (448 700 – grupa I, 94 000 – grupa 2), natomiast odbiór ścieków na poziomie 520 000 m3.

W cenie 6,19 zł netto dla 1 m3 ścieków koszty przedstawiają się następująco w przeliczeniu na każdy 1m3:

 • marża przedsiębiorstwa – 18 gr netto (wzrost o ok. 2 grosze) ,
 • amortyzacja lub odpisy umorzeniowe – 1,15 zł na 1m3 (wzrost o ok. 19 groszy),
 • wynagrodzenia z narzutami 1,34 zł netto,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska – 17 gr,
 • energia – 65 gr,
 • materiały – 16 gr,
 • podatki i opłaty – 76 gr,
 • usługi obce – 59 gr,
 • pozostałe koszty – 18 gr,
 • rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej – 37 gr
 • alokowane koszty ogólne – 64 gr

W przypadku 1m3 wody (4,16 zł netto – cena wskaźnikową, przez którą należy rozumieć sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3, cena netto taryfy 3,72 zł / 3,31 zł) koszty wyglądają tak:

 • marża – 12 gr (wzrost o ok. 0,5 grosza),
 • amortyzacja lub odpisy umorzeniowe – 32 gr na 1m3 (wzrost o ok. 2,5 gr),
 • wynagrodzenia z narzutami – 99 gr netto,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska 25 gr,
 • energia – 45 gr,
 • materiały – 28 gr,
 • usługi obce – 15 gr,
 • pozostałe koszty – 21 gr,
 • podatki i opłaty – 30 gr,
 • rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej – 56 gr
 • alokowane koszty ogólne – 53 gr

Metodologia oszacowania kosztów była następująca:

„Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf.

Podstawą ustalenia taryf na okres 2017/2018 były dane wynikowe charakteryzujące poprzedni okres obrachunkowy skorygowane o przewidywane wskaźniki oraz planowane koszty i wielkość sprzedaży. W związku z powyższym do obliczeń taryf zastosowano m.in.:

 • wzrost amortyzacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikający z przekazania
  oraz przyjęcia na stan nowo wybudowanych sieci,
 • w przypadku materiałów i usług o prognozowany średnioroczny wskażnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1.3 % (CPI) zgodnie z Projektem Ustawy Budżetowej na rok 2017 zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 108).
 • realny wzrost wynagrodzeń 8 % (tj. 5 % na podstawie Projektu Ustawy Budżetowej na rok 2017 zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 108) oraz 3% z tytułu planowanych awansów pracowników Spółki).

Przy ustalaniu stawki Opłaty abonamentowej uwzględniono koszty odczytu i rozliczenia oraz gotowości do świadczenia usług.

Przy ustalaniu taryf 2017/2018 pominięto koszty i przychody hurtowej sprzedaży wody i hurtowego odbioru ścieków.”

We wniosku znajdziemy także informację o liczbie odczytów z wodomierzy i nowych opłatach abonamentowych z tego tytułu (strona 15).

Załączniki:

Wniosek taryfowy RPK

Zobacz również:

RPK podniesie stawki za wodę i ścieki?

Komentarze

komentarze