Opinia negatywna do projektu budżetu

Ostatnio pisaliśmy, że Zarząd Powiatu Złotoryjskiego został wezwany do opracowania programu naprawczego. Postanowiliśmy wystąpić o treść opinii w sprawie przedłożonego budżetu.

Opinia RIO do przedłożonego budżetu jest negatywna. W uchwale z dnia 7 grudnia 2016 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej dopatrzył się niezachowania relacji wyrażonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. – Planowana kwota spłaty rat zaciągniętego kredytu (370.000,00 zł) powiększona o wydatki na obsługę długu z tytułu odsetek (900.000,00 zł) oraz wydatki na spłatę zobowiązań z tytuły poręczonego kredytu (331.000,00 zł) stanowi 3,69% planowanych dochodów ogółem, przy dopuszczalnym obciążeniu budżetu spłatą długu, ustalonym zgodnie z art. 243 u.f.p., na poziomie 2,62% planowanych dochodów. Obliczony w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu, planowany wskaźnik spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi jest zatem wyższy od wskaźnika dopuszczalnego o 1,07 punktu procentowego. – wyjaśnia treść uchwały.

Skład Orzekający stwierdził, że relacja będzie również niezachowana w latach 2018-2020. – Z wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w latach 2018-2020 planowany wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zadłużenia przekroczy dopuszczalny poziom odpowiednio o 10,87, 7,85 i 4,40 punktu procentowego. – czytamy w opinii organu nadzoru.

Planowane dochody budżetowe miały sięgnąć 43,3 mln złotych, a wydatki prawie 43 mln złotych. Nadwyżka w wysokości 370 tysięcy złotych miała zostać przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu. Dochody ze sprzedaży majątku nie zostały zaplanowane.

Obsługa długu z tytułu samych odsetek miała wynieść 900 tysięcy złotych oraz wydatki z tytułu poręczonego kredytu na kwotę 331 tys. zł.

Treść opinii negatywnej RIO

Komentarze

komentarze