Kto może uzyskać ulgę na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe?

50% bonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, mogą otrzymać:

  • Osoby fizyczne (na wniosek), których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona – art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Osoby fizyczne (na wniosek), których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona a którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali – art. 74 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby te otrzymują bonifikatę w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4047,21 zł. Oznacza to, że kwota dochód na członka gospodarstwa domowego uprawnionego nie może przekroczyć kwoty 2023,60 zł/miesięcznie.

Komentarze

komentarze