Radny przewidział problem utraty zabezpieczenia

Temat hipotek na szpitalu i szkole jest tematem, który zaintrygował media ogólnopolskie. Warto jednak się przyjrzeć chronologii wydarzeń dotyczących jednego z zabezpieczeń pożyczki dla SPZOZ, które niedawno stanowiło jeszcze duży balast dla powiatu – cesją wierzytelności z kontraktu z NFZ.

We wrześniu 2014 r. ogłoszony zostaje pierwszy przetarg na dzierżawę szpitala.

W listopadzie 2015 r. (na dwa dni przed wyborami) oraz w lutym 2015 r. fiaskiem kończą się dwa przetargi na dzierżawę szpitala. W maju 2015 r. niepowodzeniem kończą się pierwsze rokowania.

W czerwcu 2015 r. SPZOZ zaciąga 3-letnią pożyczkę na 3 mln złotych w Skarbcu (fundusz inwestycyjny Magellana). Zabezpieczeniem weksel in blanco oraz cesja kontraktu z NFZ.

Kilka dni później – pod koniec czerwca 2015 r. radny Paweł Macuga zwraca się z interpelacją do Zarządu Powiatu „czy Zarząd Powiatu bierze pod uwagę groźbę wypowiedzenia umów pożyczek, ponieważ około 10 mln zł jest zabezpieczonych cesją kontraktu z NFZ. Czy wpłynie to na budżet powiatu i na przekroczenie wskaźników? „.

Pod koniec października 2015 r. po drugich rokowaniach zapada decyzja o wyborze podmiotu, który wydzierżawił szpital.

W listopadzie 2015 r. trwają protesty załogi.

W marcu 2016 r. (już po podpisaniu umowy dzierżawy a przed przejęciem szpitala) do Zarządu Powiatu wpływa pismo od spółki Magellan (o czym wiemy z fragmentu protokołu Komisji Budżetu), który dopytuje o zabezpieczenie i zwraca uwagę, że ze względu na brak wypowiedzenia istnieje możliwość wypowiedzenia umowy:

„Radny Zbigniew Pietruszka poinformował, że kredyty zaciągane przez szpital były zabezpieczane cesją kontraktu NFZ. Obecnie prowadzony jest etap przekazania kontraktu dla dzierżawcy. Nie podpisano zabezpieczenia na tej cesji, stąd firma Magellan poprosiła o spotkanie z Zarządem w celu wyjaśnienia co
z zabezpieczeniami.

Wicestarosta Wanda Grabos dopowiedziała, że 14 marca br. wpłynęło pismo od firmy Magellan, w którym określono, że jeżeli nie zostaną podjęte działania i nie zostanie ustanowione zabezpieczenie w jakiejkolwiek innej formie, to korzystając
z zapisów umowy, ze względu na brak zabezpieczenia, kredyt ten będzie poddany klauzuli natychmiastowej wymagalności. Zarząd podjął decyzję, że najtańszą
i najbezpieczniejszą formą będzie ustanowienie hipotek.

Radny Józef Sudoł zapytał, jaka jest wartość netto zobowiązań Magellana i Skarbca oraz ile wynosi wartość hipoteki?

Skarbnik odpowiedział, że kwota zobowiązań to 11,1 mln zł a wartość hipoteki to 11,4 mln zł. Poinformował, że Magellan chciał 150% zabezpieczenia wartości umowy – kapitału i odsetek.

Wicestarosta Wanda Grabos poinformowała, że udało się wynegocjować 100% zabezpieczenia wartości umowy.”

1 września 2016 r. dochodzi do dzierżawy szpitala. SPZOZ dzień wcześniej zakończył prowadzenie działalności leczniczej. Kontrakt jest już obsługiwany przez Spółkę Szpital Powiatowy Sp. z o. o.. Zabezpieczenie wygasa.

29 grudnia 2016 r. rozstrzyga się „rozeznanie rynku” w sprawie pożyczki na 15 mln złotych dla SPZOZ, która ma spłacić między innymi te pożyczki, które były zabezpieczone cesją kontraktu. Jedynym oferentem jest Magellan. Zabezpieczeniem będzie budynek szkoły oraz budynek szpitala.

16 stycznia 2017 r. Starosta Złotoryjski informuje:

„W związku z objęciem przez nowy podmiot obowiązków szpitala powiatowego w Złotoryi, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pozostał jako instytucja z wielkim bagażem zobowiązań „poszpitalnych” do spłacenia.

Aby nie dopuścić do wzrostu kosztów oraz wypowiedzenia umów pożyczek i kredytów oraz skutków prawnych z tym związanych, SP ZOZ Złotoryja podjęło decyzję o zaciągnięciu limitu pożyczkowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Obecnie trwa procedura, następstwem czego będzie podpisanie umowy pożyczki z instytucją finansową działającą w grupie kapitałowej banku ( nie parabanku !!!).
Zaciągnięcie limitu pożyczkowego w wysokości 15 mln zł na okres 120 miesięcy z karencją spłaty przez okres dwóch lat jest działaniem jak najbardziej uzasadnionym i racjonalnym w obecnej sytuacji finansowej SP ZOZ Złotoryja.”

Pojawiają się pytania:

  1. Dlaczego po 31 sierpnia 2016 r. nie zlikwidowano SPZOZ nieprowadzącego działalności gospodarczej?
  2. Dlaczego w świetle planowanej dzierżawy szpitala stosowana była cesja wierzytelności kontraktu z NFZ?
  3. Dlaczego przed zmianami związanymi z przekazaniem kontraktu nie zostały zmienione zabezpieczenia pożyczek?
  4. Czy powiat uzyskałby tańszą pożyczkę niż SPZOZ, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej?
  5. Dlaczego karencja na okres 2 lat jest uzasadniona?

 

Komentarze

komentarze