2 mln złotych nadwyżki budżetowej w Mieście

Publikujemy sprawozdania RB za IV kwartał 2017 roku, które złożyła Gmina Miejska Złotoryja do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Wszelkie dane według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Dochody wykonane – 61 842 045,69 zł:
Dochody bieżące – 56 241 778,81
Dochody majątkowe – 5 600 266,88 zł

Wydatki wykonane – 59 779 901,37 zł:
Wydatki bieżące – 51 709 701,89 zł
Wydatki majątkowe – 8 070 199,48 zł

Nadwyżka budżetowa – +2 062 144,32 zł
Przychody – 6 102 005,46 zł:

 • kredyty – 1,3 mln zł,
 • wolne środki – 4 802 005,46 zł

Rozchody – 955 158,32 zł:

 • spłaty kredytów i pożyczek – 955 158,32 zł

Udziały w podatkach:

 • we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 202 466,41 zł
 • we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 174 624,00 zł
 • podatek rolny – 101 488,00 zł
 • podatek od nieruchomości – 7 335 993,97 zł (skutki udzielonych ulg i zwolnień – 587 388,96 zł, umorzenie zaległości podatkowych – 11 583,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 10 334,20 zł)
 • podatek leśny – 1 631,40 zł
 • podatek od środków transportowych – 278 995,40 zł
 • podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 25 320,33 zł
 • podatek od czynności cywilnoprawnych – 703 804,00 zł
 • wpływy z opłaty skarbowej – 254 172,68 zł

Zadłużenie miasta – 24 155 393,53 zł:

 • kredyty – banki – 23 361 240,98 zł:
  według pozostałego okresu zapadalności:

  • do roku – 867 542,48 zł
  • 1-5 lat –  13 543 698,50 zł
  • powyżej 5 lat – 8 950 000,00 zł
 • inne – grupa III – 654 335,00 zł:
  według pozostałego okresu zapadalności:

  • do roku – 144 970,00 zł
  • 1-5 lat – 456 560,00 zł
  • powyżej 5 lat – 52 805,00 zł
 • inne – instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej) – 139 817,55 zł
  według pozostałego okresu zapadalności:

  • do roku – 111 854,04 zł
  • 1-5 lat – 27 963,51 zł

Należności miasta – 12 016 419,84 zł:

 • Pożyczki długoterminowe – 470 764,80 zł
 • Depozyty na żądanie – 7 450 999,92 zł
 • Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług – 123 878,22 zł
 • Wymagalne należności pozostałe – 3 800 624,73 zł
 • Pozostałe należności – 170 152,17 zł

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 7 450 980,81, w tym:

 • środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 5 433,32
 • środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku* 540 826,00

Załączniki:

Złotoryja_Miasto_Rb_27
Złotoryja_Miasto_Rb_28
Złotoryja_Miasto_Rb_34S
Złotoryja_Miasto_Rb_N
Złotoryja_Miasto_Rb_NDS
Złotoryja_Miasto_Rb_PDF
Złotoryja_Miasto_Rb_ST
Złotoryja_Miasto_Rb_UZ
Złotoryja_Miasto_Rb_Z

 

 

Komentarze

komentarze