Miasto sprzeda działki pod usługi przy Lubelskiej i Krzywoustego

Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła przetarg na sprzedaż na własność dwóch działek gruntowych niezabudowanych. Jedna z nich (budowlana) znajduje się przy ul. Lubelskiej, (druga inwestycyjna) przy ul. Krzywoustego.

dz. nr 90/1, obręb 7, dz. nr 338/15, obręb 8
ulica ul. Krzywoustego ul. Lubelska
pow. 0,7622 ha  0,1832 ha
kształt nieregularny zbliżony do czworoboku foremnego
uzbrojenie terenu sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacja sanitarna i deszczowa. sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, sanitarna i deszczowa
oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków RIIIa – grunty orne (0,7622 ha) Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (0,1828 ha), dr – drogi (0,0004 ha)
Nr księgi wieczystej  LE1Z/00013491/9 LE1Z/00013470/6
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja P/U – tereny projektowanego zainwestowania związanego ze strefą aktywności gospodarczej – zabudowa o funkcjach produkcyjnych lub/i usługowych, respektując przebiegi nieprzekraczalnych linii zabudowy określone w rysunku planu U – teren projektowanych usług
cena nieruchomości 216 480 zł brutto (176 000 zł netto plus 40 480 zł – 23% VAT) 133 209 zł brutto (108 300 zł netto plus 24 909 zł – 23% VAT)
wadium 22 000 zł do 02 marca 2018 r.
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi
13 500 zł do 02 marca 2018 r.
minimalna wysokość postąpienia 2 200 zł 1 350 zł
termin i miejsce przetargu 6 marca 2018 r. godz. 11.00,
UM Złotoryja, sala nr 11 – I piętro
6 marca 2018 r. godz. 10.00,
UM Złotoryja, sala nr 11 – I piętro
Terminy poprzednich przetargów  –
  1. 19.11.2014 r. (I przetarg),
  2. 05.09.2017 r. (I przetarg)

 

dodatkowe informacje
  • teren lekko pochyły z dostępem do drogi publicznej, od strony ulicy znajduje się skarpa
  • na terenie działki przebiegają linie energetyczne. Działka w chwili obecnej użytkowana rolniczo. W pobliżu znajduje się posterunek energetyczny, strefa ekonomiczna, zakłady naprawcze, domy mieszkalne
  • istniejące sieci infrastruktury technicznej, w szczególności linie elektroenergetyczne 110 i 20kV – do trwałej adaptacji. Dopuszcza się przebudowanie linii 20kV kolidujących z projektowanym zainwestowaniem. Dopuszcza się prowadzenie nowych linii 20kV równolegle do linii istniejących w minimalnej odległości dopuszczanej warunkami technicznymi
  • teren płaski., bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową
  • poprzez działkę przebiegają dwie linie energetyczne średniego napięcia, które mają zostać przesunięte poza obręb działki. Koszty skablowania i przesunięcia linii na koszt przyszłego nabywcy
  • na terenach oznaczonych symbolem U ustala się lokalizację obiektów usługowych z zielenią towarzyszącą. Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe. Dachy strome kryte dachówką
Zobacz ogłoszenie  KLIK   KLIK

Zobacz również:

Miasto sprzeda dom obok Lidla i działkę na podstefie LSSE

Komentarze

komentarze