XXIX Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego (VIDEO)

Publikujemy pełny zapis XXIX Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego, która odbyła się 26 stycznia o godzinie 13:00.

Podczas sesji podjęto tylko jedną uchwałę – odwołano członka Rady Programowej Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego. Radny Łukasz Horodyski zrezygnował z członkostwa w Fundacji.

Głównie dyskusja toczyła wokół interpelacji i zapytań radnych oraz spraw różnych. Radny Józef Sudoł zgłosił interpelacje aby zarząd powiatu zainterweniował w DSDiK odnośnie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na drodze w Świerzawie. Radny Paweł Macuga zadał kilka pytań:
– Czy Powiatowy Zarząd Dróg rozważało skorzystanie z możliwości art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (przenoszenia pracowników między jednostkami) tylko ogłasza nowe rekrutacje?
– Ilu jest informatyków w Starostwie?
– Czy jest zamiar uchwalenia programu naprawczego?
– Jaki jest koszt utrzymania dróg powiatowych, a w szczególności drogi północ-południe?
– Pytanie do mecenasa za pośrednictwem zarządu: Jaki jest termin na odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czy zgodnie z ustawą możliwe jest upublicznianie danych osób wnioskujących?
– Radny prosił o sprostowanie albo potwierdzenie słów wicestarosty, które padły w telewizji odnośnie zaciągania tańszych pożyczek na spłacanie droższych.

Na prawie wszystkie pytania udzielono odpowiedzi już na sesji.

W sprawach różnych radny Sudoł przedstawił swoje zdanie, że zwoływanie tej sesji było jego zdaniem bez sensu i w przyszłości warto unikać zwoływania sesji, na których nie ma nic sensownego do uchwalenia. W sprawach różnych radna Elwira Gogula poruszyła kwestie przejęcia pracowników szpitala przez dzierżawcę i zapewnienia bezpieczeństwa praw pracowniczych. Zdaniem radnej pracownicy nie otrzymują nagród jubileuszowych z adnotacją, że pracownik sam może wystąpić do sądu. Zapytała czy zarząd może wystąpić w sprawie pracowników szpitala. Starosta Ryszard Raszkiewicz odpowiedział, że sam podpisał pismo od zarzadu, że nie zgadza się z takim traktowaniem pracowników.

Radny Paweł Macuga wytłumaczył swoje pytanie do kierownika PZD. W sytuacji optymalizacji wydatków powiatu warto wziąć pod uwagę możliwość przenoszenia pracowników a nie zatrudniania kolejnych. Mniej jest inwestycji, więc warto przenieść tych pracowników do bardziej potrzebujących jednostek. Pan Henryk Krupa, kierownik PZD, odpowiedział, że to nie jest nabór na nowe stanowiska, ale są tam wakaty. Obecnie ma do dyspozycji dwóch technicznych pracowników – siebie i pana inżyniera. Do utrzymania dróg zimą potrzeba ludzi i nie można dłużej czekać. Zdaniem kierownika powinno być uregulowane w przepisach, że jeżeli się nie dysponuje odpowiednią kadrą, to nie wydaje się pieniędzy na statutowe działania. Radny Paweł Macuga podzielił zdanie kierownika, ale zwrócił uwagę, że stanowiska mogłyby zajmować osoby z przesunięcia kadrowego.

Przewodniczący Rady Ireneusz Żurawski powiedział, że dzień wcześniej radni na posiedzeniu komisji budżetu otrzymali informację na temat wykonywania umowy dzierżawy. Sprawozdanie zostało dostarczone wszystkim radnym. Na sesji kwietniowym posiedzeniu komisji budżetu radni mają dyskutować o sprawozdaniu z wykonania umowy, które dzierżawca musi dostarczyć do końca I kwartału. Przewodniczący wskazał również, że radni nie mają instrumentów, którymi mogliby ingerować w relacje na linii pracodawca-pracownik. Rada i zarząd reagują się na sygnały, które docierają.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXVII i XXVIII.
  3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
  4. Sprawozdanie Starosty Złotoryjskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Programowej Fundacji Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  8. Sprawy różne.

Materiał filmowy sporządził radny Paweł Macuga.

Komentarze

komentarze