W Szkole Podstawowej w Pielgrzymce szukają Głównego Księgowego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce ogłosiła nabór na stanowisko głównego księgowego (pełny etat).

Chętni mogą składać wymagane dokumenty osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce w dni robocze w godzinach 7.30-15.00, w terminie do 24. 01. 2018 r. do godz. 15.00. Otwarcie kopert odbędzie się dnia 25. 01. 2018 o godzinie 10.00.

Procedura naboru jest dwuetapowa:

 • I  etap  –  kwalifikacja  formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności   i spełnienia wymagań formalnych.
 • II etap  – kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną   z  komisją  konkursową,    powołaną    przez Dyrektora Szkoły im. Jana Pawła II w Pielgrzymce.

Wymagania niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) – zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych   z dnia 27.08.2009 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1240. z późniejszymi zmianami):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu   terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa   skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • spełnia jeden z poniższych warunków dotyczący kwalifikacji wymaganych na stanowisko głównego księgowego:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych  wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co  najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
  • jest biegłym rewidentem, wpisanym do rejestru na mocy ustawy z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r., nr 39, poz. 359 z późn. zm.)

Wymagania dodatkowe (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji  kandydatów):

 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych (Progman Finanse DDJ, Rozrachunki, Wyposażenie – firmy Wolters Kluwer, Płace Optivum – firmy VULCAN, Płatnik ZUS, Home Banking)
  znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i  na samodzielnym stanowisku, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
 • preferowane doświadczenie i zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego w placówkach oświatowych.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • obsługa finansowo-księgowa placówki (budżet i fundusz socjalny)
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,
 • sporządzanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie usług,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora,
 • prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
 • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.

Szczegółowe informacje na temat wymagań i zakresu obowiązku można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komentarze

komentarze