Miasto poddaje pod konsultacje społeczne roczny program współpracy z NGO

Od 18 do 25 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Miasto przeznaczy na realizację programu 100 000 zł w 2018 roku.  Pieniądze będą podzielone na zadania priorytetowe:

 • Oświata, edukacja, wychowanie oraz profilaktyka i przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży:
  wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież
  z terenu Gminy (np. konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy, turnieje, wycieczki edukacyjne itp.)
  zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze terapii indywidualnej i grupowej,
 • Kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Gminę:
  organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki i integracji społeczności Gminy (np. koncerty, przeglądy, imprezy, prezentacje, wystawy, konkursy, plenery, warsztaty, giełdy, konferencje, sympozja itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości, wydawnictwa, utwory literackie, prace z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźbiarstwa, rysunku złotoryjskich autorów,
  działania promocyjne, wychowawcze i popularyzatorskie.
 • Ochrona środowiska, edukacja z zakresu ekologii:
  akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień bez samochodu”;
  kursy, szkolenia, seminaria oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży,
  wystawy, konkursy, wydawnictwa, broszury, informatory.
 • sport dzieci i młodzieży, rekreacja: zajęcia w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży;  letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży;  upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki;  organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych
  i turystycznych
 • Inne dziedziny: ratownictwo i ochrona ludności; wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości lokalnej poprzez: szkolenia, zawody i turnieje, druki, ulotki, foldery; inicjatywy społeczne.

Miasto umożliwi między innymi finansowanie wkładu własnego dla NGO.

Gmina zamierza także wspierać działalność sektora pozarządowego pozafinansowo poprzez

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działań,
 • konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych o których mowa w art. 4 Ustawy z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert,
 • obejmowanie patronatem władz Gminy przedsięwzięć i inicjatyw w realizowanych przez organizacje i inne podmioty,
 • udzielania rekomendacji wnioskującym o to organizacjom i innym podmiotom w zakresie współpracy z Gminą,
 • pomoc Gminy w realizacji zadań publicznych bez udzielania dotacji,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami i innymi podmiotami o podobnym charakterze,
 • współpraca ze Złotoryjską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
 • wsparcie w integrowaniu organizacji i innych podmiotów,
 • pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje i inne podmioty w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców miasta,
 • udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje i inne podmioty,
 • organizowanie otwartych spotkań, szkoleń dla organizacji i innych podmiotów,
 • umieszczenie informacji dotyczących zadań miasta realizowanych przez organizacje i inne podmioty na stronie internetowej urzędu,
 • umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji i innych podmiotów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.pl,
 • udostępnianie na preferencyjnych warunkach sal, pomieszczeń będących w dyspozycji urzędu na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje lub inne podmioty spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym oraz udostępnianie organizacjom i innym podmiotom pomieszczeń na prowadzenie działalności statutowej,

Każdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalić do 30 listopada program roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 5a ust. 1 u.d.p.p.w.).  Fakultatywnie może być uchwalony (dodatkowo) plan wieloletni (art. 5a ust. 2).

Obydwa programy zawierają w szczególności (ust. 4 i 5):

 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zakres przedmiotowy;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;

Ponadto roczny program musi zawierać (ust. 4):

 • zasady współpracy;
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zanim programy zostaną uchwalone należy przeprowadzić konsultacje społeczne z adresatami tego aktu prawnego (art. 5a ust. 1 i 2).

Uchwała tego typu nie jest aktem prawa miejscowego a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego. Tego typu akty prawne nie należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa na terenie organów, które je ustanowiły.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Komentarze

komentarze