Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Przewodniczący Rady Powiatu nie chciał włączyć do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu Złotoryjskiego. Rzekomo ze względu na brak właściwej komisji, która mogłaby zaopiniować projekt uchwały. Nie wiedzieć czemu nie chciał skierować projektu uchwały do Komisji Spraw Społecznych.

Wiedząc, że Komisja Statutowa nie istniała przy wszystkich dwóch do tej pory zmianach Statutu przyjętego w 2011 r. postanowiliśmy zapytać jakie komisje wówczas opiniowały te dwa projekty uchwał. – Uchwały zmieniające Statut Powiat Złotoryjskiego nie były opiniowane przez Komisje Rady Powiatu Złotoryjskiego. – odpowiedział starosta Ryszard Raszkiewicz.

Uchwała Nr XV/92/2011 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego została wprowadzona do porządku obrad XV sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 29 grudnia 2011 r., na wniosek Zarządu Powiatu, w związku z koniecznością udzielenia
odpowiedzi na skargę Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XLI/230/2013 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego została podjęta przez Radę Powiatu Złotoryjskiego w konsekwencji podejmowanej na XLI sesji
uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Złotoryi w celu dostosowania zapisów obu dokumentów. – wyjaśnił dodatkowo starosta.

Projektodawcami obydwu uchwał był zarząd powiatu. Nie dość, że obydwie zmiany zostały wprowadzone do porządku obrad poprzez jego zmianę na sesji, to okazuje się, że nie opiniowała ich nie tylko „właściwa” komisja, ale w ogóle nie zostały one nigdy zaopiniowane!

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Statutu Powiatu Złotoryjskiego „Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje Rady.”. Skoro przewodniczący uważał, że przyjmując projekt uchwały czwórki radnych, doszłoby do złamania prawa, to konsekwentnie powinien zadbać o to aby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga na te dwie zmiany aktu prawa miejscowego. Być może o tym nie wiedział, bo podjęcie uchwał miało miejsce w poprzedniej kadencji kiedy był burmistrzem Złotoryi. Warto mieć na uwadze, że niejednokrotnie sądy administracyjne stwierdzając uchybienia w procedurze legislacyjnej stwierdzały nieważność uchwał organów stanowiących JST.

Czy projekt uchwały złożony przez Pawła Macugę, Annę Melską, Łukasza Horodyskiego i Józefa Sudoła w końcu trafi do porządku obrad?

Zobacz również:

Nadgorliwość przewodniczącego Rady Powiatu?

Komentarze

komentarze