Powiat poddaje pod konsultacje roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wykonywającymi działalność pożytku publicznego

Od 16 do 30 października br.  potrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Powiatu Złotoryjskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.),  na 2018 rok.

Powiat przeznaczy na realizację programu 10 000 zł w 2018 roku.  Pieniądze będą podzielone po równo na dwa zadania priorytetowe w sferze pożytku publicznego.

W ramach „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” planowane jest wspieranie:

 • projektów artystycznych, stymulujących środowisko artystyczne powiatu i wzbogacających życie kulturalne, w tym wspieranie organizacji festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych;
 • organizowanych na terenie powiatu znaczących wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów kierowanych do dzieci i młodzieży oraz grup narażonych na wykluczenie społeczne;
 • artystycznych imprez środowiskowych;
 • inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla powiatu, regionu, kraju, wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych;
 • inicjatyw mających na celu popularyzację tradycji kulturowych powiatu.

W ramach „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” planowane jest wspieranie projektów mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zachęcanie do powszechnej, systematycznej aktywności fizycznej, w tym m.in.:

 • cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej;
 • cykle imprez o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dorosłych;
 • imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym;
 • imprezy o charakterze sportowo-edukacyjnym.

Powiat zamierza także wspierać działalność sektora pozarządowego pozafinansowo poprzez

 • udział w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach, organizowanych przez organizacje;
 • umieszczanie informacji i materiałów dotyczących organizacji na stronie internetowej Starostwa;
 • pomoc merytoryczna w przygotowywaniu projektów realizowanych przez organizacje w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców powiatu;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze;
 • udostępnianie sal będących w dyspozycji Starostwa na potrzeby spotkań organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje na potrzeby realizowania zadań statutowych dla dzieci i młodzieży;
 • informowanie o krajowych i zagranicznych funduszach dostępnych dla organizacji;
 • współdziałanie w pozyskiwaniu funduszy z innych źródeł, w tym zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej;
 • udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
 • obejmowanie patronatem przez władze Powiatu Złotoryjskiego projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 • udostępnianie lub przekazywanie zbędnego sprzętu biurowego dla organizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Każdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalić do 30 listopada program roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (art. 5a ust. 1 u.d.p.p.w.).  Fakultatywnie może być uchwalony (dodatkowo) plan wieloletni (art. 5a ust. 2).

Obydwa programy zawierają w szczególności (ust. 4 i 5):

 • cel główny i cele szczegółowe programu;
 • zakres przedmiotowy;
 • okres realizacji programu;
 • sposób realizacji programu;
 • wysokość środków planowanych na realizację programu;

Ponadto roczny program musi zawierać (ust. 4):

 • zasady współpracy;
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 • priorytetowe zadania publiczne;
 • sposób oceny realizacji programu;
 • informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 • tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zanim programy zostaną uchwalone należy przeprowadzić konsultacje społeczne z adresatami tego aktu prawnego (art. 5a ust. 1 i 2).

Uchwała tego typu nie jest aktem prawa miejscowego a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego. Tego typu akty prawne nie należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa na terenie organów, które je ustanowiły.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Komentarze

komentarze