Ratusz zachęca złotoryjan do usuwania azbestu

Właściciele budynków z dachami eternitowymi mogą starać się o dotację na ich demontaż i utylizację. Radni miejscy uchwalili program usuwania wyrobów zawierających szkodliwy azbest. Urząd Miejski w Złotoryi czeka na wnioski do końca grudnia tego roku.

Wg przeprowadzonej w zeszłym roku inwentaryzacji, na terenie Złotoryi jest 111 budynków i innych obiektów budowlanych, których pokrycia dachowe zostały wykonane z użyciem wyrobów zawierających azbest. To budynki znajdujące się w rękach prywatnych. Powierzchnia wszystkich dachów zbudowanych z płyt azbestowo-cementowych falistych to blisko 20 tys. m kw. Ich rozbiórka dałaby 217 t szkodliwych odpadów (do tego trzeba dodać 2 t wyrobów azbestowych składowanych na posesjach). Stan techniczny dachów jest wprawdzie dobry, ale zgodnie z założeniami polityki rządu, mają być usunięte do 2032 r.

Za usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy obiektów, w których są one wykorzystywane. Mogą uzyskać dofinansowanie do demontażu i utylizacji popularnego niegdyś eternitu. W październiku Rada Miejska w Złotoryi uchwaliła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy miejskiej Złotoryi na lata 2015-2032”, który zawiera wykaz obiektów pokrytych tym szkodliwym dla zdrowia materiałem. Pozwala on miastu na pozyskiwanie środków niezbędnych do utylizacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kilka dni temu złotoryjski ratusz rozpoczął zbieranie wniosków od mieszkańców na dofinansowanie odbioru, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

– Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, którzy są właścicielami lub użytkownikami obiektów ujętych w programie miejskim. Poziom dofinansowania może wynieść do 85% kosztów związanych z demontażem i utylizacją azbestu – mówi Grzegorz Nowodyła, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w UM.

Do piątku 25 listopada podania złożyło 5 właścicieli nieruchomości. Na początku przyszłego roku na podstawie wniosków, które spłyną, ratusz oszacuje koszty usunięcia azbestu i złoży wniosek w WFOŚ o dofinansowanie tej operacji. Kwestia tego, czy miasto otrzyma dotację, powinna się rozstrzygnąć w drugim kwartale 2017 r. – Jeśli otrzymamy pomoc z WFOŚ, wyłonimy firmę, która zajmie się demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – dodaje Grzegorz Nowodyła.

Wg bardzo ogólnych szacunków, koszt usunięcia w Złotoryi wyrobów azbestowych wynosi prawie 1,3 mln zł. Większa część tych wydatków związana jest z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, jednak w tym zakresie osoby prywatne nie mogą liczyć na pomoc finansową od instytucji publicznych, gdyż państwo dotuje jedynie usunięcie starego dachu wykonanego z azbestu.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Gospodarki Odpadami (oficyna UM, pok. 1) oraz na stronie www.zlotoryja.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”/„Program usuwania azbestu”. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpłynięcia do urzędu. Te, które zostaną złożone po 31 grudnia, będą brane pod uwagę przy składaniu wniosku o dofinansowanie w roku 2018.

Azbest to włókniste minerały występujące naturalnie w przyrodzie, stosowane m.in. w budownictwie. Na korzyść azbestu przemawiała odporność na wysokie temperatury, kwasy czy substancje żrące. Dodatkowo azbest był dźwiękoszczelny i łatwo łączył sie z innymi materiałami, takimi jak tworzywa sztuczne czy cement. W Polsce stosowany był głównie jako pokrycie dachowe (płyty faliste i płaskie), płyty elewacyjne, rury w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, przewody kominowe czy zsypy na śmieci. Produkcja wyrobów zawierających azbest dość szybo się rozwinęła i trwałaby pewnie do dzisiaj, jednak odkryto jego rakotwórcze działanie na człowieka i wprowadzono całkowity zakaz stosowania wyrobów zawierających ten szkodliwy materiał. W roku 2009 opracowano krajowy „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Jego celem jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych poprzez sukcesywne usuwani i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest, które można posiadać i wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi jedynie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Źródło: zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze