Głosowania w naszych samorządach – jaka większość?

Uchwały rady gminy, powiatu oraz zarządu powiatu zapadają co do zasady w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (art. 14 u.s.g., art. 13 ust. 1 u.s.p.).

Zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady – w głosowaniu tajnym:
– rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu (art. 27. ust. 3 u.s.p.),
– na uzasadniony wniosek starosty odwołuje poszczególnych członków zarządu (art. 31 ust. 5 u.s.p.).

Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady:
– rada wybiera przewodniczącego i 1-2 wiceprzewodniczących rady powiatu lub 1-3 wiceprzewodniczących rady gminy – w głosowaniu tajnym (art. 19 ust. 1 u.s.g., art. 14 ust. 1 u.s.p.),
– rada gminy podejmuje uchwały (a organy wykonawcze zarządzenia) dotyczące zobowiązań finansowych (art. 58 ust. 2 u.s.g.).

Bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady:
– wprowadza zmiany w porządku obrad (art. 20 ust. 1a u.s.g.; art. 15 ust. 2 u.s.p.),
– rada powiatu wybiera starostę – w głosowaniu tajnym (art. 27 ust. 2 u.s.p.),
– rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium (art. 28a ust. 2 u.s.g., art. 30 ust. 1a u.s.p.),
– rada gminy podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z powodu podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium (art. 28a. ust 5 u.s.g.),
– rada przyjmuje statutu związku międzygminnego/międzypowiatowego, który ma zostać utworzony lub JST przystępuje do niego (art. 67 ust. 1 u.s.g.; art. 67 ust. 1 u.s.p.).

Większością 3/5 ustawowego składu rady:
– rada gminy podejmuje (w głosowaniu imiennym) uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium (art. 28b ust. 4 u.s.g.),
– rada powiatu podejmuje uchwałę (w głosowaniu tajnym) o odwołaniu zarządu powiatu z powodu nieudzielenia absolutorium (art. 30 ust. 2 u.s.p.),
– rada powiatu odwołuje starostę – w głosowaniu tajnym (art. 31 ust. 3 u.s.p.).

Komentarze

komentarze