Urząd Miejski wyłożył do publicznego wglądu projekty zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana jeszcze w tym roku?

Urząd Miejski w Złotoryi wyłożył do publicznego wglądu projekty zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów miasta.

Zmiana będzie dotyczyć:

  • rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi
  • rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi
  • Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego

Projekty wraz prognozami oddziaływania na środowisko będą udostępnione od 7 do 29 września w siedzibie UM (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu.

29 września o godzinie 11:00 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Każdy kto kwestionuje ustalenia planu ma prawo złożyć na piśmie uwagi do Burmistrza Miasta Złotoryja w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Złożone uwagi muszą zawierać: imienia i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Komentarze

komentarze