W ZPO nie ma głównego księgowego – RIO każe zatrudnić

Znane są wyniki kontroli w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Złotoryi. Regionalna Izba Obrachunkowa dopatrzyła się nieprawidłowości i w piśmie z dnia 18 grudnia 2017 r. skierowała dwa wnioski pokontrolne.

O kontroli

Kontrola miała miejsce od 10 do 20 października 2017 r.. Była przeprowadzona „w zakresie sprawowania przez Powiat Złotoryjski, jako podmiot tworzący, nadzoru nad samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – Zakładem Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Złotoryi”. Przeprowadzili ją urzędnicy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Problem pierwszy – ZPO nie ma głównego księgowego

Pierwsza uwaga dotyczy braku głównego księgowego w jednostce. – W Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Złotoryi nie był zatrudniony główny księgowy, co naruszało art. 54 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. – zwrócili uwagę kontrolujący. Księgi rachunkowe ZPO były prowadzone przez biuro rachunkowe. Organ nadzoru i kontroli przypomniał, że wyegzekwowanie tego obowiązku jest obowiązkiem organu tworzącego  – Powiatu Złotoryjskiego.

Wniosek pokontrolny – Głównego księgowego trzeba zatrudnić

W związku z tym kontrolujący wnieśli do starosty o zobowiązanie Dyrektora ZPO do zatrudnienia takiej osoby. Kontrola rozpoczęła się w październiku 2017 r.  a nabór na głównego księgowego ogłoszono 2 sierpnia 2017 r.. Brak jednak informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Złotoryi o wynikach naboru.

Istnieje możliwość nie zatrudniania głównego księgowego – wspólna obsługa księgowa

Rozwiązaniem problemów związanych z wakatem na stanowiskach głównych księgowych w jednostkach samorządowych jest np. przyjęcie uchwały podobnej do tej, która zaproponowała trójka radnych w listopadzie. W przypadku powiatu złotoryjskiego projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, księgowej oraz organizacyjnej został przez Radę odrzucony. Taką uchwałę można również przyjąć ograniczając krąg jednostek objętych np. tylko do ZPO. Zgodnie z art. 54 ust.2a ustawy o finansach publicznych głównego księgowego nie zatrudnia się w jednostce obsługiwanej, jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca (zaliczana do sektora finansów publicznych) zapewni realizację zadań głównego księgowego (jednostki sektora finansów publicznych).

Problem drugi – powiat nie wyegzekwował od kierownika jednostki obowiązku złożenia sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

– Kierownik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi nie sporządził sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec 4 kwartału 2016 roku. Sprawozdanie to sporządził w dniu 13 marca 2017 r. Główny księgowy Starostwa, wykazując w nim kwotę zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r. z poprzedniego okresu sprawozdawczego (na podstawie danych ze sprawozdania Rb-Z na dzień 30.09.2016 roku). – zauważyło RIO.

Kontrolujący zwrócili ponadto uwagę na to, że:

  • Sprawozdania Rb-Z w imieniu jednostki w zakresie operacji finansowych są sporządzane i przekazywane przez kierowników jednostek posiadających osobowość prawną.
  • Powiat jako podmiot tworzący, w ramach sprawowanego nadzoru nie wyegzekwował od kierownika jednostki obowiązku złożenia sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wniosek – Powiat ma egzekwować od kierownika SPZOZ obowiązek składania sprawozdań Rb-Z

Organ nadzoru i kontroli wnosi o egzekwowanie od kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat jest podmiotem tworzącym, obowiązku składania sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Wskazuje przy tym, że taki obowiązek nakłada rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (§ 6 ust. 1 pkt 7 – Dz.U. z 2014 r., poz.1773)

ZOBACZ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zobacz również:

Powiat uchwalił budżet. Starosta mówi o sukcesie

Projekt uchwały dotyczący powołania centrum usług wspólnych nie musi być opiniowany przez związki zawodowe

Jak wygląda projekt uchwały powołującej centrum usług wspólnych?

Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Trwa kontrola RIO w powiecie i ZPO

Komentarze

komentarze