Powołano nowe władze powiatu

Na poniedziałkowej sesji powołano nowe dwuosobowe prezydium Rady Powiatu Złotoryjskiego oraz pięcioosobowy zarząd Powiatu Złotoryjskiego.

Wybór wiceprzewodniczącego oraz wybór członków zarządu nastąpił po wyczerpaniu porządku obrad sesji zwołanej przez Komisarza i po przegłosowaniu przez 9 radnych wniosku o zmianę porządku obrad zaproponowanego przez nowego przewodniczącego Łukasza Horodyskiego.

Głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad jest mocno sugestywne:
Za zmianą porządku obrad – 9: Łukasz Horodyski (PK), Piotr Janczyszyn, Ryszard Raszkiewicz (obaj WS), Rafał Miara, Zbigniew Mosoń (obaj SLD), Elwira Gogula, Wiesław Świerczyński (Koalicja PO + .N), Stanislaw Grzyb i Zbigniew Zięba (obaj PSL)
Przeciw zmianie – 8: Anna Melska, Irena Niemczycka, Bożena Czernatowicz, Barbara Kołodziej, Wanda Grabos, Lech Olszanicki, Władysław Grocki (wszyscy PiS), Paweł Macuga (PK).

Przewodniczącym Rady Powiatu Złotoryjskiego wybrany został Łukasz Horodyski. Wygrał ze swoją kontrkandydatką stosunkiem głosów 9:8. Jego zastępcą wybrano ustępującego starostę Ryszarda Raszkiewicza.

Paweł Macuga sugerował odroczenie dalszej części sesji do piątku, lecz radni nie byli zainteresowani tym rozwiązaniem.

Na starostę zgłoszono trójkę kandydatów: Wiesława Świerczyńskiego (zgłoszony przez Łukasza Horodyskiego), Annę Melską (zgłoszona przez PiS), dr Annę Feję-Paszkiewicz (zgłoszona przez Pawła Macugę). Przewodniczący Rady po konsultacji z radcą prawnym nie poddał pod głosowanie tej ostatniej kandydatury. Radny Macuga sugerował, że dobrą kandydaturą na te trudne czasy byłby np. były prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, ale nie posiada do niego kontaktu, czym wprawił niektórych w osłupienie.

Prawo pozwala powołać osobę spoza Rady, ale wobec nieobecności na sesji nie można było na sesji spytać tej osoby o zgodę na kandydowanie. Znamienne, że nie podjęto nawet próby skontaktowania się ze zgłoszoną kandydatką, chociaż kandydatka jest mieszkanką Złotoryi, pracowała w tych wyborach w Powiatowej Komisji Wyborczej w Złotoryi, więc kontakt do niej posiadali pracownicy Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Sprawa może się skończyć nawet skargą na uchwałę stwierdzającą wybór starosty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Głosowanie wygrał Wiesław Świerczyński, na którego zagłosowało 9 radnych. Annę Melską poparło 8 radnych. Wiesław Świerczyński pozostanie jeszcze przez co najwyżej 3 miesiące prezesem Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Złotoryi oraz RPK Partner w Złotoryi.

Zgodnie z art. 5 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne:

„4. Jeżeli członek zarządu województwa, powiatu lub związku metropolitalnego przed dniem wyboru pełnił funkcję, prowadził działalność gospodarczą albo posiadał akcje lub udziały, o których mowa w art. 4, jest obowiązany w ciągu 3 miesięcy od dnia wyboru zrzec się funkcji, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej albo zbyć udziały lub akcje.
5. W przypadku niewypełnienia obowiązku przez osobę, o której mowa w ust. 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego odwołuje ją najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
6. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2-5 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.”

Wiesław Świerczyński przedstawił Radzie kandydaturę Rafała Miary, który został wicestarostą. Pozostałymi członkami zarządu zostali: Zbigniew Mosoń, Stanisław Grzyb oraz Piotr Janczyszyn.

Komentarze

komentarze