Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Trzech powiatowych radnych wyszło z kolejną propozycją legislacyjną. Paweł Macuga, Józef Sudoł oraz Łukasz Horodyski przedłożyli projekt uchwały, na mocy której miałoby zostać utworzone centrum usług wspólnych. Aby nie ponosić dodatkowych kosztów ma się to odbyć w strukturach starostwa (bez powoływania nowej jednostki organizacyjnej),

W założeniu projektodawców wszystkie jednostki organizacyjne powiatu złotoryjskiego miałyby być od 1 stycznia 2018 r. obsługiwane administracyjnie, organizacyjnie i finansowo-księgowo przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. W ramach wspólnej obsługi urząd z Placu Niepodległości miałby przejąć następujące obowiązki:

 • obsługę administracyjną,
 • obsługę prawną,
 • obsługę finansową,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i US,
 • obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pomoc w obsłudze organizacyjnej,
 • obsługę informatyczną,
 • obsługę zapytań prasowych i wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

W uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej projektodawcy proponują skorzystanie przez władze powiatowe z art. 22-23 ustawy o pracownikach samorządowych. Wspomniane regulacje pozwalają na przenoszenie pracowników (za ich zgodą) między jednostkami organizacyjnymi powiatu a także na wymianę pracowników np. z urzędami gmin za obopólną zgodną. Zdaniem projektodawców jest to wariant, w którym może nastąpić, z biegiem czasu, redukcja etatów bez utraty pracy przez kogokolwiek.

Wariant realizacji uchwały zależy jednak od organu wykonawczego, czyli zarządu powiatu. Historia przypomina, że nawet najlepiej napisaną uchwałę można zrealizować wbrew intencji autorów i obarczyć ich winą za niepowodzenie organu wykonawczego.

Centra usług wspólnych to jeden z postulatów zarządu powiatu zawartych w programie naprawczym. Radni w uzasadnieniu przypominają, że zgodnie z obietnicą starosty, która padła na konferencji prasowej w lutym, program miał być realizowany nawet wtedy gdy RIO zaopiniuje negatywnie program. Nawet jeśli rada czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie przyjmą tego planu naprawczego, my i tak te działania naprawcze będziemy realizowali – zapowiadał Ryszard Raszkiewicz (cytat pochodzi z artykułu Piotra Kanikowskiego; zobacz materiał audio tutaj).

Zamiast tego od początku tego roku w pięciu powiatowych jednostkach organizacyjnych przeprowadzono nabory na stanowisko głównego księgowego. Część naborów została rozstrzygnięta i zatrudniono nowych pracowników. Zatrudnienie głównego księgowego jest obowiązkiem jednostki organizacyjnej. Istnieje jednak możliwość aby nie obsadzać tego stanowiska w każdej jednostce.

Zgodnie z art. 6a-6d ustawy o samorządzie powiatowym powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną. Wspomniane przepisy regulują działalność tzw. centrów usług wspólnych. Art. 54 ust. 2a ustawy o finansach publicznych  stanowi, że jeżeli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zapewni realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych (przez osobę spełniającą wymogi), to głównego księgowego nie zatrudnia się w tej jednostce.

Rada powiatu może określić w drodze uchwały, które jednostki organizacyjne będą obsługiwane przez starostwo powiatowe lub inne „jednostki obsługujące”. W uchwale wskazać należy ponadto zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Według BIP nabory na stanowisko Głównego Księgowego w powiatowych jednostkach organizacyjnych tylko w tym roku miały następujący przebieg:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi
2017-10-27 Ogłoszono konkurs – pełen etat

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie
2017-03-01 Ogłoszenie naboru
2017-04-10 Wyniki naboru
2017-05-09 Rezygancja z wygranego konkursu
2017-10-02 Ogłoszono konkurs – pełen etat
2017-10-30 Rozstrzygnięto konkurs

Centrum Administracyjne Obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wilkowie-Osiedlu
2017-08-28 Ogłoszono konkurs – połowa etatu
2017-09-26 Ogłoszono wyniki naboru – pozytywnie rozstrzygnięto

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Złotoryi
2017-08-02 Ogłoszono konkurs – 1/4 etatu
Brak informacji o rozstrzygnięciu w BIP

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotoryi
2017-03-17 Ogłoszenie o konkursie
Brak informacji o rozstrzygnięciu w BIP

Widać, że wobec zbliżającego się roku 2018, w którym powiat będzie musiał rozpocząć wykup obligacji radni starają się proponować działania, które pomogą przekonać Regionalną Izbę Obrachunkową do akceptacji Programu Naprawczego i restrukturyzacji zadłużenia. Powołanie centrum usług wspólnych może pozwolić w przyszłości na oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie (zamrożenie zatrudniania w administracji).

Powiat w latach 2018-2022 będzie musiał wykupić obligacje na łączną kwotę 23 550 000 zł – przez cztery lata po 5 mln złotych rocznie a w ostatnim roku 3,55 mln zł.

Pozostaje mieć nadzieję, że dobre i wartościowe koncepcje części radnych zostaną poparte przez całą Radę. Byłby to niewątpliwy sukces lokalnej demokracji. To także idealny moment aby wreszcie w powiecie pojawiła się platforma do dyskusji i opracowania realnego programu naprawczego.

Radni liczą, że projekt uchwały zostanie zaopiniowany przez komisje na posiedzeniach w tym miesiącu i włączony do porządku obrad najbliższej sesji.

To już drugi projekt uchwały złożony przez tych radnych, z których każdy dostał się do Rady z list innego komitetu. Ofensywa uchwałodawcza radnych to ewenement w historii powiatu złotoryjskiego. Dwa miesiące temu (wraz z Anną Melską) wyszli z inicjatywą uchwałodawczą nowelizacji Statutu. Według zapisów tamtego projektu każdy radny z osobna miałby posiadać inicjatywę uchwałodawczą.

 

Komentarze

komentarze