Budżet powiatu po Nowym Roku. Będzie program naprawczy?

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego, która odbędzie się 22 grudnia o godzinie 13:00, nie będzie głosowania nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2017 rok!

Rada de facto podejmuje uchwałę budżetową do końca roku, lecz w szczególnie uzasadnionych przypadkach przepisy (art. 239 ustawy o finansach publicznych) pozwalają na uchwalenie budżetu do 31 stycznia. Wiadomo, że ten szczególny przypadek będzie miał miejsce w przypadku naszego powiatu. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wezwało zarząd powiatu do opracowania i uchwalenia programu naprawczego. Jeżeli radni do 31 stycznia nie uchwalą budżetu, to podobnie jak miało to miejsce przed rokiem, budżet uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

W związku z przesunięciem terminu uchwalenia budżetu na 2017 r. oraz wezwania przez Regionalną Izbę Obrachunkową na Kolegium w dniu 14 grudnia 2016 r. w sprawie opracowania i uchwalenia programu naprawczego, W celu zapewnienia terminowej realizacji zadań statutowych, konieczne jest upoważnienie Zarządu Powiatu Złotoryjskiego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.500.000 na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Powyższe upoważnienie zawarte było w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Powodem, dla którego program naprawczy dla powiatu złotoryjskiego wydaje się być niezbędny, są problemy związane z niezachowaniem relacji zadłużenia wyrażonej w art. 243 ustawy o finansach publicznej. Jest to przepis, który w 2014 roku zastąpił dawną regulację ograniczającą nadmierne zadłużanie się samorządów czyli wskaźnik 60% zadłużenia względem rocznych dochodów. W zeszłym roku „stary wskaźnik” wynosił 53,45%.

Dodatkowym kłopotem dla powiatu mogłoby być ewentualne przejęcie zadłużenia SPZOZ w Złotoryi, które wynosi ok. 18 mln złotych.

W okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego:

  • nie może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów wartościowych;
  • nie może udzielać pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
  • nie może udzielać poręczeń, gwarancji i pożyczek;
  • nie może ponosić wydatków na promocję jednostki;
  • nie może tworzyć funduszu sołeckiego;
  • ogranicza realizację zadań innych niż obligatoryjne, finansowanych ze środków
    własnych

Według stanu na dzień 30 września 2016 r. Powiat Złotoryjski był zadłużony na kwotę 24 670 500 zł.  Zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku zmniejszyło się o 500 tys. złotych.

Komentarze

komentarze