Będzie podwyżka dla starosty?

Nowy rok szkolny oraz akademicki rozpoczął się walką o odzyskanie przez powiat kontroli nad działalnością leczniczą w szpitalu i apelem do samorządowców powiatu złotoryjskiego o pomoc finansową dla szpitala. Propozycja pomocy, w postaci kupna nieruchomości od powiatu, została odebrana z niezadowoleniem. Tym czasem, listopad może się zakończyć się… podwyżką wynagrodzenia starosty.

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego znalazł się projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Powiatu Złotoryjskiego. Zmiana motywowana jest pierwszym zakończonym rokiem urzędowania oraz, zdaniem projektodawców, sukcesami (w tym: przejęcie szpitala i „egzekwowanie właściwej realizacji umowy dzierżawy szpitala”)

W projekcie uchwały przewidziano podwyżkę dla starosty w kwocie 594 zł brutto (6,19% podwyżki). Po tej zmianie wynagrodzenia starosta nie będzie mógł już mógł liczyć na jakąkolwiek podwyżkę, ponieważ jego wynagrodzenie osiągnie poziom maksymalnego wynagrodzenia dla starosty powiatu poniżej 60 tys. mieszkańców.

kwoty w bruttoObecniePo zmianieMaksymalny poziomZmiana w %
Wynagrodzenie zasadnicze4 7004 7004 7000%
Dodatek funkcyjny1 8501 9001 900+2,7%
Dodatek specjalny2 0962 6402 640+25,95%
Dodatek za wieloletnią pracę940940940+0%
Łącznie9 58610 18010 180+6,19%

Jak uzasadniana jest propozycja podwyżki dla starosty?

„W związku z zakończeniem pierwszego roku pełnienia funkcji przez Starostę Złotoryjskiego oraz możliwością dokonania oceny wykonywania powierzonych mu zadań oraz realizacji powziętych zamierzeń, właściwym jest dokonanie zmiany jego wynagrodzenia. Dokonując podsumowania stwierdzić należy, że w minionym roku prawidłowo realizowano zadania statutowe powiatu, dokonano reorganizacji struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego, która usprawniła pracę urzędu, kontynuowano realizację trwających inwestycji finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych, rozpoczęto realizację nowych przedsięwzięć finansowanych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych. Niemniej jednak, podstawowym celem Starosty po objęciu funkcji było egzekwowanie właściwej realizacji umowy dzierżawy szpitala a tym samym zapewnienie pełnego spektrum jego działania oraz doprowadzenie do zrealizowania pozostałych zadań, w tym remontowych, do których spółka była zobowiązana treścią umowy. Następnie, w wyniku zaistniałych okoliczności doprowadzenie do przejęcia prowadzenia szpitala przez powiat, w celu nie dopuszczenia do znacznego ograniczenia jego działalności medycznej a w konsekwencji jego zamknięcia. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom prowadzonym przez Starostę i Zarząd, w dniu 24 października 2019 r. Zarząd Powiatu za zgodą Rady Powiatu Złotoryjskiego objął 100% udziałów spółki Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi podpisując akt notarialny. W konsekwencji powyższych działań na Zarządzie oraz Staroście jako pełnomocniku spółki ciążą dodatkowe obowiązki i zwiększa się zakres odpowiedzialności z tytułu prowadzenia nadzoru nad jej funkcjonowaniem i współdecydowaniem o kierunkach jej działania. W związku z powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) proponuję zwiększyć dodatek funkcyjny o kwotę 50,00 złotych oraz dodatek specjalny o 8 %, co spowoduje wzrost wynagrodzenia miesięcznego o kwotę 594,00 złotych brutto.”

Fragment uzasadnienia projektu uchwały

Komentarze

komentarze