Zadłużenie miasta maleje, ogromne pieniądze na kontach w banku

Na koniec III kwartału zadłużenia miasto na wskutek spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmalało z 23 370 041,17 zł do 23 153 787,04 zł.

Zadłużenie można podzielić na zobowiązania:

  • względem banków 22 282 740,98 zł (w tym obligacje 21 150 000 zł)
  • względem grupy III wierzycieli krajowych („Grupa III obejmuje jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego.”) 703 265,00 zł
  • względem instytucji niekomercyjnych działających na rzecz – 167 781,06 zł – pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Od początku roku spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek w kwocie 656 764,81 zł.

Nadwyżka budżetu na koniec 3 kwartału wyniosła 5 149 286,64 zł. Miasto dysponuje wolnymi środkami z poprzednich lat 4 802 005,48 zł. Kwota depozytów na żądanie złożonych na kontach bankowych wynosi 8 152 771,71 zł. W obecnym kwartale powinno nastąpić rozliczenie modernizacji stadionu miejskiego w kwocie ok. 5 mln złotych.

Taka ilość pieniędzy na koncie oraz malejące zadłużenie są dobrą wiadomością. Choć według Adama Glapińskiego, prezesa NBP, do końca 2018 roku stopy procentowe mają pozostać na stałym poziomie, to stawki WIBOR mogą wzrosnąć na wskutek działania banków. Oprocentowanie obligacji, których emitentem jest Gmina Miejska Złotoryja, oparte są o stawki WIBOR3M (1,73%; odsetki płatne co 3 miesiące) oraz WIBOR6M (1,81%; odsetki płatne co pół roku) i marżę ok. 2%. Termin wykupu obligacji na kwotę 21 150 000 zł przypada na lata 2018-2031.

Komentarze

komentarze