RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

W środę Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustaliła budżet powiatu na rok 2017. Wszystkie dochody oraz wydatki (w tym wydatki majątkowe) a także wskaźnik planowanych spłat zobowiązań pozostaną na poziomie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej przedstawionej RIO w listopadzie.

Należy wspomnieć, że od początku roku wydatkowanie środków budżetowych odbywało na podstawie tego właśnie projektu budżetu. W grudniu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała do niego opinię negatywną z powodu niezachowania wskaźników z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Co do zasady budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwala jej organ stanowiący (w tym przypadku rada powiatu). Jednak w przypadku niezachowania ustawowych wskaźników RIO wzywa do opracowania programu naprawczego. W przypadku wydania negatywnej opinii do programu naprawczego, budżet jest ustalany przez RIO. – W ramach procedury, o której mowa w art. 240a ust. 1 u.f.p., uchwałą nr 87/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., Kolegium Izby wezwało Powiat Złotoryjski do Opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go celem zaopiniowania, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wezwania. Przedłożony 17 lutego 2017 r. „Program Postępowania Naprawczego dla Powiatu Złotoryjskiego na lata 2017-2019”, przyjęty uchwałą Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XXX/131/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., został zaopiniowany negatywnie (uchwała Składu Orzekającego nr II/80/2017 z dnia 14 marca 2017 r.). Stosownie do dyspozycji art. 240a ust. 8 u.f.p., w przypadku nieopracowania przez jednostkę samorządu terytorialnego programu postępowania naprawczego lub braku pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do tego programu budżet jednostki ustala regionalna izba obrachunkowa. Budżet może być ustalony bez zachowania relacji określonych w art. 242-244 u.f.p. – czytamy w uzasadnieniu uchwały Kolegium RIO

Organ nadzoru nad działalnością finansową ustalił budżet na podstawie danych z projektu uchwały budżetowej przedstawionej w listopadzie przez Zarząd Powiatu. Starosta Złotoryjski proponował wprowadzenie zmian do budżetu w piśmie z ostatniego dnia marca, lecz RIO pozostawiło wprowadzenie zmian decyzji Rady Powiatu Złotoryjskiego. – Kolegium Izby ustala budżet na podstawie danych wynikających z przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu nr 140/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.). Kolegium pozostawiło do decyzji organów Powiatu wprowadzenie do budżetu zmian, o których mowa w piśmie Starosty Złotoryjskiego z dnia 31 marca 2017 r. znak FN 3201.19.2017. – można przeczytać w uzasadnieniu.

Dopuszczalny wskaźnik planowanych spłat zobowiązań dla powiatu (wyliczony na podstawie art. 242-244 u.f.p.) wynosi 2,62%, ale w ustalonym budżecie (i tym samym w projekcie budżetu) został przekroczony o 1,07%. Oznacza to, że każda zmiana uchwały budżetowej, którą podejmie powiat w tym roku budżetowym, nie będzie mogła przekroczyć wskaźnika ustalonego na poziomie 3,69%.

Planowane dochody budżetowe wyniosą 43 337 410 zł (w tym 2 434 878 zł dochody majątkowe) a planowane wydatki 40 378 232 zł (w tym wydatki majątkowe 2 589 178 zł). W 2017 roku powiat ma spłacić kredyt w wysokości 370 000 zł z planowanej nadwyżki budżetowej. Poza tym na obsługę długu z tytułu odsetek wyda 900 000 zł oraz spłaci kwotę wynikającą z udzielonego poręczenia kredytu.

Plan wydatków majątkowych powiatu na rok 2017 przedstawia się następująco:

Radzie Powiatu Złotoryjskiego przysługuje skarga na uchwałę RIO. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Mimo, że uchwały budżetowe nie są aktami prawa miejscowego istnieje obowiązek publikacji ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wejście w życie budżetu nie jest jednak zależne od daty publikacji. Budżet powiatu złotoryjskiego, ustalony przez Kolegium RIO, wszedł w życie z dniem podjęcia (5 kwietnia 2017 r.) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Załączniki:

Uchwała nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Projekt budżetu Zarządu Powiatu z listopada 2016 r.

Komentarze

komentarze

1 thought on “RIO ustaliło budżet po myśli Zarządu Powiatu

Komentarze są wyłączone.