Struktura zatrudnienia w Starostwie

Od czerwca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Złotoryi zmniejszyła się o 10% liczba zatrudnionych. Wówczas pracowały w urzędzie 73 osoby.

Obecnie w Starostwie Powiatowym zatrudnionych jest łącznie 67 osób (w tym 4 na czas określony w celu zastępstwa pracownika). Przekłada to się to na 64,48 etatu.

Pytaniem pozostaje czy bez szkody dla jakości pracy Starostwa nie dałoby się zamknąć naborów na stanowiska w powiatowych jednostkach i postarać się tam oddelegować część pracowników (art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych).

„1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.
2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.
3. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.”

Można też w inny sposób przejąć część obowiązków, na których są niedobory – np. poprzez utworzenie centrum usług wspólnych. Są to często bardzo doświadczeni pracownicy, którzy byliby z pewnością wzmocnieniem dla powiatowych jednostek.

Należy dodać, że tego typu „transfery” mogłyby się odbywać także między np. starostwem a urzędem gminy. Warto próbować  porozumieć się z jednej strony z pracownikami (czy wyrażają chęć zmiany urzędu) oraz z drugiej z wójtami i burmistrzami (czy są zainteresowani przejęciem doświadczonych pracowników). Nie powinno się ograniczać tylko do samorządów powiatu złotoryjskiego, ale również gmin ościennych. Byłby to ciekawy punkt programu naprawczego. Pracownicy w obliczu sytuacji finansowej powiatu i długu „poszpitalnego” mogliby zyskać większą pewność zatrudnienia w JST, które mają lepszą kondycję finansową.

Kierownictwo Starostwa (3 osoby, 3 etaty)
Starosta – 1 osoba
Wicestarosta – 1 osoba
Skarbnik powiatu – 1 osoba

Wydział Organizacyjno-Prawny (8 osób, 7 etatów)
Sekretarz Powiatu – kierownik wydziału – 1 osoba
Główny specjalista – 1 osoba
Radca prawny – 2 osoby (2 x 0,5 etatu)
Inspektor – 1 osoba
Sekretarka – 1 osoba
Pomoc administracyjna – 1 osoba
Młodszy referent – 1 osoba (na zastępstwo)

Biuro Obsługi Rady Powiatu (1 osoba, 1 etat)
Główny specjalista – 1 osoba

Wydział Finansowy (4 osoby, 4 etaty)
Główny specjalista – 1 osoba
Księgowa – 3 osoby

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska (3 osoby, 3 etaty)
Kierownik Referatu – 1 osoba
Inspektor – 2 osoby

Wydział Architektury i Budownictwa (6 osób, 5,6 etatów)
Kierownik wydziału – 1 osoba
Inspektor – 4 osoby (3,6 etatu, w tym jedna osoba na zastępstwo)
Samodzielny referent – 1 osoba

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (2 osoby, 1,5 etatu)
Kierownik Referatu – 1 osoba
Pomoc administracyjna – 1 osoba (0,5 etatu)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1 osoba, 1 etat)

Wydział Komunikacji (6 osób, 6 etatów)
Kierownik Wydziału – 1 osoba
Zastępca kierownika – 1 osoba
Inspektor – 1 osoba
Podinspektor – 3 osoba

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (8 osób, 7,5 etatów)
Kierownik Wydziału – 1 osoba
Inspektor – 1 osoba
Podinspektor – 2 osoby
Informatyk – 1 osoba
Sprzątaczka – 2 osoby (1,5 etatu)
Konserwator – 1 osoba

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych (6 osób, 6 etatów)
Kierownik Wydziału – 1 osoba
Zastępca kierownika – 1 osoba
Podinspektor – 2 osoby (w tym jedna osoba na zastępstwo)
Pomoc administracyjna – 2 osoby (w tym jedna osoba na zastępstwo)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (1 osoba, 1 etat)

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (4 osoby, 4 etaty)
Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – 1 osoba
Inspektor – 2 osoby
Podinspektor – 1 osoba

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (8 osób, 7,88 etatu)
Inspektor – 4 osoby
Podinspektor – 3 osoby (2,88 etatu)
Pomoc administracyjna – 1 osoba

Referat Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (3 osoby, 3 etaty)
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu – 1 osoba
Sekretarz Powiatowego Zespołu – 1 osoba
Sekretarka – 1 osoba

Referat Lokalne Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (3 osoby, 3 etaty)
Kierownik Referatu – 1 osoba
Inspektor – 1 osoba
Pomoc administracyjna – 1 osoba

 

Komentarze

komentarze