W Świerzawie szukają urzędnika ds. promocji, turystyki i sportu

Urząd Miejski w Świerzawie ogłosił już drugi nabór na stanowisko ds. promocji, turystyki i sportu.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1260);
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) nieposzlakowana opinia;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) wykształcenie minimum średnie;
f) znajomość ustaw o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o ochronie danych osobowych;
g) umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) dokładność, sumienność, systematyczność, uprzejmość;
b) komunikatywność i umiejętność pracy indywidualnej oraz w zespole;
c) odporność na stres oraz umiejętność podejmowania decyzji;
d) dobra organizacja pracy;
e) zdolność analitycznego myślenia;
f) doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Gminie i działających na terenie jednostkach, organizacjach, podmiotach gospodarczych i innych instytucjach;
b) współpraca z innymi referatami i stanowiskami oraz podległymi jednostkami w zakresie przygotowywania materiałów promocyjnych;
c) współpraca z instytucjami kultury, sportu, turystyki i rekreacji w zakresie organizacji wspólnych działań promocyjnych na rzecz Gminy;
d) realizowanie programów promocji Gminy;
e) pozyskiwanie środków finansowych na promocję Gminy;
f) podejmowanie działań w zakresie promocji i budowania wizerunku Gminy poprzez przygotowanie i uczestnictwo w imprezach promocyjnych;
g) administrowanie oficjalną stroną internetową Gminy;
h) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowywanie projektów programów współpracy oraz sprawozdań z ich realizacji, organizowanie konkursów ofert.

Warunki pracy:
a) stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – przeszkody architektoniczne;
b) praca wewnątrz budynku jak również na zewnątrz;
c) warunki pracy wewnątrz budynku zgodne z wymaganiami ogólnymi oceny ryzyka zawodowego;
d) stanowisko posiada podstawowe zasady ergonomii;
e) stanowisko wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy LCD, aparat telefoniczny;
f) praca przy komputerze do 5 godzin;
g) pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do środy od 7.30-15.30, czwartek od 7.30-16.30, piątek od 7.30-14.30.

Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 14.30.
Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć tu.

Komentarze

komentarze