Miasto sprzeda odzyskaną po 20 latach działkę inwestycyjną

Urząd Miejski w Złotoryi wystawił w przetargu nieco ponad 3 hektarowy grunt inwestycyjny. Nieruchomość znajduje się przy podstrefie Złotoryja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • działka nr 93/3 – Ba – Tereny przemysłowe (1,5463 ha), W – Rowy (0,0064 ha),
  • działka nr 93/4 – Ba – Tereny przemysłowe (0,8279 ha), W – Rowy (0,0456 ha),
  • działka nr 93/5 – Ba – Tereny przemysłowe (0,7830 ha).

Działki znajdują się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 0007.XXXI.272.2017 z dnia 30 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 08.12.2017 r., poz. 5173) są to tereny zabudowy przemysłowej, składowej i/lub usługowej (4PSU).

– Działki przylegają do siebie tworząc zwarty obszar o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren prawie płaski, nieogrodzony, zakrzaczony, z pojedynczymi drzewami, z czego kilka o pierśnicy większej niż 20 cm zlokalizowanych przy rowie i obrzeżni w południowej części nieruchomości. Przez działkę 93/4 przebiega rów melioracyjny. Wzdłuż drogi biegnie chodnik. Wjazd jest wykonany w południowej części nieruchomości. – czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Działki są uzbrojone: „przez działkę 93/5 biegnie stara sieć kanalizacji lokalnej – do likwidacji. Wzdłuż drogi przy granicy działki biegną sieci uzbrojenia terenu: sieć telekomunikacyjna, gaz, energia elektryczna, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna i deszczowa. Część sieci przebiega przez teren działki.”

Cena wywoławcza wynosi 1 105 248,48 zł brutto, (898 576,00 zł netto plus 23% VAT – 206 672,48 zł). Wadium ustalono na kwotę 120 000 zł – płatne do 14 września 2018 r. Przetarg odbędzie się 20 września 2018 r., godz. 11:00.

Od października 1998 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości należało do spółki Dejon & Dąbrowski z Legnicy.  Legnickie przedsiębiorstwo zobowiązało się, w akcie notarialnym, że w ciągu 5 lat od dnia przejęcia działki wybuduje obiekt przemysłowy, co ostatecznie nie nastąpiło. W tym roku na mocy ugody sądowej między spółką a miastem umowa użytkowania wieczystego została rozwiązana i miasto przejęło działkę nieodpłatnie. WIĘCEJ O TYM TUTAJ

Tym razem gmina sprzeda prawo własności nieruchomości. Postanowiła jednak, w warunkach przetargu, zastrzec sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie nabycia nieruchomości w przypadku, gdy nabywca w terminie 18 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości  nie wybuduje, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę obiektu o minimalnej powierzchni zabudowany 1 000 m2 i nie uzyska pozwolenia na jego użytkowanie.

Księga wieczysta: LE1Z/00015508/6

 

Komentarze

komentarze