Czas na podwyżkę dla radnych – członków zarządu

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego znalazł się projekt uchwały w sprawie diet przysługujących radnym Rady Powiatu Złotoryjskiego.

Projekt względem obowiązującej uchwały zakłada trzy zmiany:

 • podwyższenie diety dla nieetatowych członków zarządu o 25% – z 72% do 90% podstawy

– Z uwagi na częstotliwość posiedzeń Zarządu Powiatu a tym samym ponoszeniem przez radnego, nieetatowego członka Zarządu, większych wydatków z tym związanych, uważa się za zasadne zróżnicowanie wysokości diety nieetatowych członków Zarządu. Obecnie wysokość ich diety jest na poziomie Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji, tj. 72% – uzasadniają projektowaną zmianę projektodawcy.

 • wskazanie okoliczności usprawiedliwiającej nieobecność radnego jako niemożność uczestnictwa w obradach spowodowana stanem zdrowia i potwierdzona: zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim; wypisem sporządzonym przez placówkę wykonującą świadczenie zdrowotne.

– Dieta jest rekompensatą za utracone korzyści z powodu np. niewykonywania pracy zarobkowej podczas uczestniczenia w obradach organów powiatu oraz zwrotem kosztów związanych z pełnieniem mandatu. – tłumaczyli jeszcze dwa miesiące temu w poprzedniej wersji projektu uchwały projektodawcy instytucję wypłacania radnym diet. W obecnej wersji takiego fragmentu uzasadnienia nie znajdziemy, ale że tekst raczej w tej materii się nie zmienił możemy śmiało przyjąć, że pobudki są identyczne.

 • dieta radnego ma nie ulec zmniejszeniu w przypadku przyjęcia usprawiedliwienia przez przewodniczącego (komisji lub rady).

Maksymalna kwota diety możliwa do wypłaty radnym powiatu wielkości powiatu złotoryjskiego (do 60 tys. mieszkańców) to 1 878,89 zł. Oznacza to, że:

 • przewodniczący Rady (90%) otrzymuje 1691,00 zł miesięcznie,
 • nieetatowi członkowie zarządu (72%) otrzymują  1352,80 zł, a mieliby otrzymywać po zmianach 1691,00 zł miesięcznie,
 • przewodniczący Komisji oraz wiceprzewodniczący Rady (72%) otrzymują  1352,80 zł,
 • pozostali radni (63%) otrzymują 1183,70 zł miesięcznie.

Kwoty te nie są ani opodatkowane ani oskładkowane. Tyle ile w uchwale, tyle na koncie.

Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji dietę zmniejsza się o 20% (jednej komisji wskazanej przez radnego), za nieobecność na sesji o 30%. Za miesiące, w których nie odbywają się sesje i komisje diety wypłacane są w całości.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym etatowi członkowie zarządu (obecnie starosta i wicestarosta) nie otrzymują diet. Wypłacane jest im wyłącznie wynagrodzenie za pracę w Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

Ad vocem

Do radnych powiatowych mam pytań kilka:

 1. Czy dieta, która będzie wypłacana w pełnej wysokości mimo braku fizycznej obecności radnego na sesji czy komisji jest jeszcze dietą czy już wynagrodzeniem (a i warto pamiętać, że wynagrodzenie na L4 nie jest z reguły wypłacane w pełnej wysokości)?
 2. Dlaczego dieta ma być wypłacana osobie, która przebywa na zwolnieniu lekarskim? Jakie obowiązki wtedy pełni na rzecz powiatu i jakie straty z pełnieniem tych obowiązków ponosi?
 3. Czy dieta nieetatowego członka zarządu wyższa o prawie 150 złotych (na rękę) od minimalnego wynagrodzenia jest odpowiednią kwotą?
 4. Czy dieta zwykłego radnego niższa o ok. 370 złotych od minimalnego wynagrodzenia jest odpowiednią kwotą (aby ją uzyskać wystarczy przyjść na jedną sesję w miesiącu i z reguły jedno posiedzenie komisji w miesiącu – nie trzeba się nawet odzywać ani rąk podnosić, tyle roboty)? 
 5. Czy podnoszenie diet kilka miesięcy przed wyborami zjedna wyborców?
 6. Kto z was byłby radnym gdyby dieta wynosiła 1 gr?

Komentarze

komentarze