Opublikowany projekt Statutu to wersja robocza

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej nie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu Miasta Złotoryja. Opublikowany pod informacją o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych projekt uchwały, który był datowany na sesję 30 października, jest tylko wersją roboczą.

Do projektu przedstawionego przez radnych uwagi zgłasza radca prawny. Nad statutem najprawdopodobniej będzie pracowało kilku radnych w formie komisyjnej.

W tym miesiącu radni przyjmą uchwałę w sprawie diet oraz w sprawie zwrotu kosztów służbowych podróży radnych. Co ciekawe projekt uchwały o dietach nie uchyla przy tym przepisów statutu, ale je… powtarza. Prowadzić to może do niezgodności z § 137  w zw. z §  143 rozporządzenia Zasady Techniki Prawodawczej i skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały przez organ nadzoru:

„§ 137 . W uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych.

„§ 143. Do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych – również w dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.”

 

Komentarze

komentarze