Ogłoszenie nabór wniosków azbest 2018 r.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Złotoryi ukazała się informacja o naborze wniosków na dofinansowanie odbioru, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. To już druga edycja akcji.

Informuję mieszkańców gminy, że w terminie do 31 stycznia 2018r. przeprowadzony będzie nabór wniosków na dofinansowanie odbioru, demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe eternitowe) lub samego odbioru w/w wyrobów.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy Państwa nieruchomość lub działka ewidencyjna znajduje się w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskie Złotoryja (załącznik nr 7 Szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji). W przypadku, gdy nieruchomość lub działka ewidencyjna nie widnieje w wyżej wymienionym załączniku należy taki fakt zgłosić do Wydziału Gospodarki Odpadami do dnia 19 stycznia 2018 r. Nie zgłoszenie tego faktu będzie skutkowało wpisaniem brakującej nieruchomości lub działki ewidencyjnej przy kolejnej aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Złotoryja, a tym samym możliwością złożenia wniosku przy kolejnym ich naborze.

Wnioski złożone po 31 stycznia 2018r. będą brane pod uwagę przy składaniu wniosku o dofinansowanie w następnym roku kalendarzowym. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do urzędu miasta.

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Gospodarki Odpadami (oficyna pok.1) oraz na stronie www.zlotoryja.pl w zakładce Gospodarka odpadami / Program usuwania azbestu.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Komentarze

komentarze