Zagrodzieńska nadal wojewódzka, Wojska Polskiego (jeszcze?) powiatowa

23 czerwca br. uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie ze skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r., Nr XIII/318/19 w przedmiocie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich, zarejestrowanej pod sygnaturą akt III SA/Wr 45/20. Sąd w dniu 18 marca 2020 r. stwierdził nieważność uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która pozbawiała kategorii drogi wojewódzkiej odcinek przez ulicę Zagrodzieńską w Złotoryi, wobec czego ex lege (z mocy prawa) droga miała się stać drogą powiatową. Zapadły wyrok przesądza, że droga jest drogą wojewódzką. Sejmik Województwa Dolnośląskiego nie wniósł skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do tej pory nie odbyło się posiedzenie niejawne w sprawie drugiej skargi dotyczącej pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 328 kategorii dróg wojewódzkich, zarejestrowanej pod sygnaturą akt III SA/Wr 44/20. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i obecnie oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia. Oznacza to, że wspomniany odcinek jest obecnie drogą powiatową.

WSA zajmuje się także skargą na uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu wójt Zagrodna

Obecnie przed sądem administracyjnym zawisła jest również sprawa ze skargi Karoliny Bardowskiej – Wójta Gminy Zagrodno na uchwałę Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 maja 2020 r., Nr XII.142.2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zagrodno, zarejestrowana pod sygnaturą akt III SA/Wr 259/20. Jak udało nam się dowiedzieć w WSA we Wrocławiu „znajduje się na etapie uzupełniania przez pełnomocnika strony skarżącą braków formalnych pisma procesowego przez nadesłanie pełnomocnictwa bądź jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu strony skarżącej przed Wojewódzkim Sąd Administracyjnym we Wrocławiu lub sądami administracyjnymi, do czego został on zobowiązany zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 28 lipca 2020 r.
W związku z powyższym, do czasu rozstrzygnięcia kwestii prawidłowej reprezentacji strony skarżącej przez pełnomocnika, sprawa ta nie może zostać skierowana do rozpoznania na rozprawie lub w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów i tym samym niemożliwe jest wskazanie orientacyjnego terminu posiedzenia”
. Warto dodać, że ta sprawa powinna zostać umorzona ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskie stwierdzające nieważność uchwały, na które nie wniesiono skargi – W urządzeniach ewidencyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do dnia 10 sierpnia 2020 r. nie zarejestrowano wpływu sprawy ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Zagrodno w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zagrodno – informuje Ireneusz Dukiel, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Zobacz również:

Komentarze

komentarze