Od 2 stycznia będzie można składać wnioski do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Od wtorku wszyscy mieszkańcy Złotoryi będą mogli składać wnioski do Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Termin zgłaszania projektów upływa 31 stycznia 2018 r.

Harmonogram

Cały luty zostanie poświęcony na weryfikowanie projektów oraz opiniowanie. W pierwszej połowie marca ogłoszona zostanie lista projektów oraz odbędzie się zapoznanie mieszkańców z propozycjami.

Głosowanie potrwa od 19 marca do 30 marca.  Na 12 kwietnia zaplanowano ogłoszenie wyników głosowania.

Zasady

Urząd Miejski na stronie internetowej publikuje regulamin oraz niezbędne formularze. Można je znaleźć tu.

Podstawa prawna

Złotoryjski Budżet Obywatelski jest oparty o przepisy dotyczące konsultacji społecznych. Podstawą prawną dla konsultacji społecznych jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232). Konsultacje społeczne nie są wiążące a ich zasady uchwala rada miejska (gminy). Jednak wkrótce ustawa ma zapewnić realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

Zmiany w prawie – Rada nie będzie mogła nieuwzględnić projektów w budżecie a Burmistrz (Wójt) będzie musiał składać sprawozdanie z ich realizacji

Przed świętami Senat RP zgłosił poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk senacki 696). To ta sama kontrowersyjna ustawa, która nowelizuje przepisy Kodeksu wyborczego. Ustawa wprowadzi, do art. 5a ustawy  o samorządzie gminnym, budżet obywatelski jako szczególną formę konsultacji społecznych.

Utworzenie budżetu obywatelskiego będzie obowiązkowe w gminach na prawach powiatu. Wysokość budżetu w tych gminach miałaby wynieść co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonaniu budżetu. W pozostałych gminach (w tym w mieście Złotoryja) będzie dobrowolne. Budżet będzie można też na takich samych zasadach wprowadzić w powiatach i województwach.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim
głosowaniu decydować będą (corocznie) o części wydatków budżetu miasta (gminy). Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej a rada miejska (gminy) w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie będzie mogła usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

Burmistrz (wójt) co roku (do dnia 31 maja) będzie przedstawiał radzie miejskiej (gminy) raport o stanie gminy.  Raport będzie podsumowaniem działalności burmistrza (wójta) w roku poprzednim. Raport będzie musiał uwzględniać: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego będą mogły być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych (np. sołectw, osiedli, dzielnic) lub grup jednostek pomocniczych.

Rada miejska (gminy) określi w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego (w przypadku Złotoryi będzie to 15 osób), w którym zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Tego typu uchwała będzie stanowiła akt prawa miejscowego.

Komentarze

komentarze